INSTALLACIONS_NO_PERMANENTS.jpg

Activitats no permanents de gestió de residus (incloent instal·lacions mòbils)


A. DEFINICIÓ D’INSTAL·LACIONS NO PERMANENTS DE GESTIÓ DE RESIDUS

 Article 47 de la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears

 Es consideren no permanents les instal·lacions en què es desenvolupin activitats de gestió de residus de durada temporal limitada inferior a tres mesos. En casos excepcionals, transcorregut aquest termini podran autoritzar-se noves pròrrogues amb les mateixes condicions que la inicial i fins a una durada total d’un any, a petició de la persona interessada i de manera motivada.

 Les instal·lacions seran sotmeses a inspecció per part de l’autoritat competent en matèria de residus i seran inscrites al Registre de Producció i Gestió de Residus de les Illes Balears i se’ls atorgarà un NIMA temporal.

A petició de l’entitat o persona titular, serà necessari aixecar acta d’inspecció o certificar per part de l’autoritat competent en matèria de residus o entitat col·laboradora acreditada, la finalització de l’activitat i el desmantellament i gestió correcta de les instal·lacions. Un cop realitzades aquestes comprovacions es donarà de baixa del registre esmentat.

Article 33.5 de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per una ecocnomia circular, en relació amb les instal·lacions mòbils

Les instal·lacions mòbils de tractament de residus seran autoritzades per la comunitat autònoma on tingui la seu social la persona física o jurídica propietària de les instal·lacions esmentades. El gestor que operi aquesta instal·lació ha de fer una comunicació prèvia a cada comunitat autònoma on s'ha de fer l'operació de tractament de residus.


B. INSCRIPCIONS D'ACTIVITATS NO PERMANENTS DE GESTIÓ DE RESIDUS NO PERILLOSOS (incloent instal·lacions mòbils)

 RESIDUS NO PERILLOSOS

 El registre d’instal·lacions no permanents de gestió de residus no perillosos està sotmès a un procediment de comunicació prèvia (Article 47 de la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears).

S’ha de presentar el model de comunicació correctament emplenat que hi ha a aquesta mateixa pàgina, juntament amb la declaració responsable adjunta al mateix model i la resta de documentació requerida: 

  • DNI de la persona sol·licitant
  • NIF de l’entitat.
  • Documentació que acrediti que la persona sol·licitant ostenta la capacitat de representació legal de l’entitat (escriptures de constitució, nomenament de l’òrgan d’administració de l’entitat...).
  • Còpia compulsada de l’escriptura de propietat de l'immoble o contracte d’arrendament en vigor en el qual quedi constància que la persona o entitat propietària de l’immoble està assabentada que s’hi realitzarà una activitat de gestió de residus
  • Memòria executiva de les instal·lacions i de l’activitat que s’hi ha de desenvolupar, acompanyada d’una justificació del caràcter no permanent de l’activitat i de les previsions adients per al desmantellament de les instal·lacions posteriorment a la finalització. 

La comunicació prèvia permetrà l’inici de l’activitat des del dia de la seva presentació, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que tinguin atribuïdes les Administracions Públiques (Article 69 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).

Una vegada comprovada la documentació, si aquesta és correcta, les instal·lacions seran inscrites al Registre de Producció i Gestió de Residus de les Illes Balears, sense perjudici de l’activitat d’inspecció per part de l’autoritat competent en matèria de residus o personal d’entitats col·laboradores a que hauran d’esser sotmeses.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació incorporada a la comunicació prèvia o la no presentació de documentació requerida determinarà la impossibilitat de continuar l’activitat des del moment en que es tingui constància d’aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en que es pogués incórrer (Article 69 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).

Si en alguna inspecció o activitat de comprovació o control per part de l’autoritat competent en matèria de residus o del personal de les entitats col·labores amb aquesta es detecta que les instal·lacions no s’ajusten al declarat per l’interessat a la comunicació i la documentació presentada o que les instal·lacions o les operacions de tractament de residus efectuades no s’ajusten al marc normatiu aplicable o als requisits tècnics exigibles es podrà paralitzar provisionalment l’activitat proposant les mesures a adoptar o, en el seu cas, es podrà paralitzar definitivament l’activitat (Article 106 de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per una economia circular).

Malgrat el caràcter no permanent de les instal·lacions i de les activitats de tractament de residus que s’hi duen a terme, els responsables estan obligats a complir totes les obligacions que li siguin d’aplicació establertes a la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears, a la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per una economia circular i a la resta de marc normatiu aplicable. 

La presentació d’aquesta comunicació prèvia constitueix una tramitació administrativa de caràcter sectorial i no eximeix als responsables de dur a terme altres tràmits en front d’altres administracions o d’obtenir altres autoritzacions, llicències o permisos per poder iniciar o continuar la seva activitat.

RESIDUS PERILLOSOS

Les activitats no permanents de gestió de residus perillosos queden sotmeses a un procediment simplificat d'autorització (Article 47 de la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears). 

Aquest procediment s’adequarà a les circumstàncies particulars i concretes de cada cas i s’iniciarà a petició de l’interessat amb una proposta de l’activitat a desenvolupar.


C. FINALITZACIÓ D’ACTIVITATS

Una vegada que hagi finalitzat la vostra activitat de gestió de residus amb caràcter no permanent ho heu de comunicar a l’autoritat competent en matèria de residus.

Les instal·lacions hauran d’esser desmantellades i gestionades correctament d’acord amb les previsions exposades a la memòria presentada en el moment de la inscripció. Una vegada que l’autoritat competent en matèria de residus o personal de les entitats col·laboradores hagi certificat o aixecat acta de la finalització de l’activitat i la correcta gestió i desmantellament de les instal·lacions es donarà de baixa del Registre de Producció i Gestió de Residus de les Illes Balears i es retornaran les fiances que, en el seu cas, es poguessin haver dipositat.


 D. PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ

La comunicació i la resta de documentació s’ha d’adreçar a la Direcció General de Residus i Educació Ambiental. De forma electrònica es pot presentar al registre electrònic habilitat per l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do) o a qualsevol altre registre electrònic habilitat per les entitats públiques esmentades a l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. També es pot presentar de forma presencial al registre de la Conselleria de Medi Ambient i Territori o a qualsevol altra oficina d’assistència en matèria de registres, així com a la resta de llocs prevists a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


E. DOCUMENTS

Model_comunicacio_activitat_no_permanent_NP_i_insts._mobils_2023_ca.pdf Model de comunicació d'activitat no permanent de gestió de residus no perillosos (inclouent instal·lacions mòbils)