negociant_nou_ca.gif

Informació sobre negociants de residus a les Illes Balears


A. DEFINICIÓ DE NEGOCIANT DE RESIDUS

(Artícle 2.s) de la Llei 7/2022, de 8 d'abril de 202211, de residus i sòls contaminats per una economia circular)

«Negociant»: tota persona física o jurídica que actuï per compte propi a la compra i posterior venda de residus, inclosos els negociants que no prenguin possessió física dels residus.

 


B. INSTRUCCIONS PER A L'INSCRIPCIÓ DE NEGOCIANT DE RESIDUS

L'inscripció com negociant de residus s'ha de realitzar a la Comunitat Autonoma on l'empresa tengui la seva seu social.

B.1. L'ENTITAT JA ES TROBA DONADA D'ALTA COM A NEGOCIANT A UNA ALTRA COMUNITAT AUTÓNOMA

Si l’entitat ja es troba donat d’alta com a negociant a una altra comunitat, haurà de presentar a la Direcció General de Residus i Educació Ambiental de les Illes Balears la inscripció que disposa de qualsevol altra comunitat.

Forma de presentació

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):

a) De manera telemàtica per mitjà del  Registre electrònic Comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físiques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.

 

B.2. L’ENTITAT NO ES TROBA DONADA D'ALTA DE NEGOCIANT

B.2.1 ALTA COM NEGOCIANT DE RESIDUS.

Si l’entitat no es troba donada d’alta com negociant, l’alta d’aquesta inscripció l’haurà de tramitar i presentar a la CCAA on tingui la seva seu social.

S'admetrà la presentació d'aquest tràmit per una persona física o entitat jurídica diferent de l'interessat sempre que estigui degudament autoritzat, l'apoderament o l'autorització de representació ha d'estar inscrit al Registre Electrònic d'Apoderaments (REA) @podera

Per a entitat amb seu social a la comunitat autònoma de les Illes Balears, l'alta com a negociant de residus es formalitzarà mitjançant l'enllaç al tràmit telemàtic facilitat a continuació, on s'adjuntarà la documentació següent:

  • Comunicació prèvia de negociant (incloent breu resum de l'activitat desenvolupada)
  • DNI representant empresa.
  • Escriptura d'empresa.
  • Declaració censal simplificada mitjançant el Model 037 de l’agència tributària (només en el cas de persones físiques).
  • CIF empresa.
  • Taxa d'agent (Dins el tràmit es remetrà a l'Agència Tributària per a realitzar el pagament de la taxa associada)
  • Justificant d'inscripció al Registre Electrònic d'Apoderaments (REA) @podera (En cas d'e presentar la sol·licitud en representació d'altra persona física o jurídica).

Forma de presentació

La formalització de la comunicació prèvia a l’inici de l’activitat s’ha de fer a través d’aquest enllaç:

Trámite telemático de inscripción de alta negociante de residuos

   

B.2.2 MODIFICACIONS O BAIXES DE NEGOCIANTS DE RESIDUS.

Aquest procediment aplica a canvis com per exemple, en els LER, en denominació comercial de l'empresa, en l'administrador/administradora, o similars.

ES CONSIDERA UNA ALTA NOVA i per tant ha de fer el tràmit d'alta, si els canvis afecten a:

- Ubicació del centre inscrit a les Illes Balears.

- Per canvi de CIF de l'entitat titular.

Les modificacions o baixes de les entitats ja inscrites al Registre de Producció i Gestió de Residus de les Illes Balears, s’ha de fer a través del següent tràmit telemàtic:

Tràmit per sol·licitud de modificació o baixa al Registre de Producció i Gestió de Residus de les Illes Balears

Avís: En el propi tràmit telemàtic es redirigirà a l'ATIB per fer el pagament de la taxa corresponent (si escau).
Les sol·licituds de baixa estan exemptes de pagar taxa.

DOCUMENTACIÓ QUE HA DE PRESENTAR PER MODIFICACIONS (Se sol·licitarà dins del tràmit telemàtic)

 Identificació de l’empresa i representant legal, amb còpies dels NIF.
 Breu descripció de l'activitat com a negociant de residus.

 


C. GARANTIES FINANCIERES

Els gestors de residus, incloent als agents i negociants, estan obligats a constituir una fiança en el cas de residus perillosos, no perillosos i quan així ho exigeixin les normes que regulen la gestió de residus específics o les que regulen operacions de gestió. Aquesta fiança tindrà per objecte respondre front a l’Administració del compliment de les obligacions que es derivin de l’exercici de l’activitat i de la comunicació (Article 23 de la Llei 7/2022, de 8 de abril, de residus i sòls contaminats per una economia circular).

En cas de que la seva activitat com a negociant estigui subjecte a la constitució d’una garantia financera se li comunicarà per carta indicant-li l’import de la mateixaEn el càlcul de les garanties financeres que correspongui establir s’ha de tenir en compte i s’ha de bonificar el fet de disposar d’un sistema comunitari de gestió i auditoria ambiental (EMAS) o d’un sistema de gestió mediambiental UNE-EN ISO 14001 vigent, implantat i certificat per part de l’empresa operadora. Aquesta previsió també és aplicable als transportistes de residus perillosos. (Article 49 de la Llei 8/2019, de 21 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears).

El procediment per constituir aquesta garantia i la documentació necessària el trobareu al al lloc web del Servei de Dipositaria de la CAIB.

https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4690674&coduo=2287&lang=ca

En cas de que l’activitat estigui sotmesa al dipòsit d’una garantia financera no es durà a terme la inscripció al registre - i, per tant, la comunicació no resultarà vàlida- fins que no s’hagi acreditat el seu dipòsit davant l’òrgan de la Tresoreria del Govern de les Illes Balears (Article 48 de la Llei 8/2019, de 21 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears).

 


D. MEMÒRIA ANUAL DE NEGOCIANT DE RESIDUS PERILLOSOS

D'acord amb l'art. 65 de la llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, "Abans de l'1 de març de l'any posterior respecte al qual s'hagin recollit les dades... les entitats i empreses que transportin residus perillosos amb caràcter professional o actuïn com a negociants i agents de residus perillosos, enviaran una memòria resum de la informació continguda a l'arxiu cronològic a la comunitat autònoma on hagin presentat la comunicació."

Aquesta memòria anual de negociant de residus perillosos s'ha de presentar davant la Direcció General de residus i sòls contaminants del Govern de les Illes Balears mitjançant el tràmit telemàtic disponible al següent enllaç:

Tràmit per presentació de memòria anual de transportista, agent o negociant de residus perillosos

En el tràmit telemàtic hauran d'incloure el document excel Declaracion_anual_T_A_N.xlsxMemòria anual transportistes, agents o negociants correctament emplenat.

En cas de presentació de la memòria anual en nom d'un tercer, ha d'estar inscrit al Registre Electrònic d'Apoderaments (REA) @podera, o si no n'hi ha, presentar el model d'autorització de representació que es troba més avall en aquesta mateixa pàgina , emplenat i signat digitalment per ambdues parts.


E. DOCUMENTS

Declaracion_anual_T_A_N.xlsx Memòria anual transportistes, agents o negociants

Model_autorizacio_representacio_ca.pdf Model autorizació representació

 


desc_Boton_SRSC_ca.PNG