gestor_nou_ca.gif

Informació sobre gestors de residus a les

Illes Balears

A. DEFINICIONS

(Article 2.n,ñ) de la Llei 7/2022, de 8 d'abril de 2022, de residus i sòls contaminats per una economia circular)

"Gestió de residus": la recollida, el transport i el tractament dels residus, inclosa la vigilància d'aquestes operacions, així com el manteniment posterior al tancament de els abocadors, incloses les actuacions realitzades en qualitat de negociant o agent.

"Gestor de residus": la persona o entitat, pública o privada, registrada mitjançant autorització o comunicació que realitzi qualsevol de les operacions que componen la gestió dels residus, sigui o no el productor dels mateixos.

 


B. TRÀMITS DE SOL·LICITUT D'AUTORITZACIÓ

(Art. 43 de la Llei 8/2019, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears) 

Les activitats de gestió de residus desenvolupades a les Illes Balears i subjectes al règim d’autorització administrativa de la Llei 7/2022, requereixen l’autorització per a les instal·lacions on es desenvolupin i, de manera separada, d’una altra autorització com a operador per a les persones físiques o jurídiques que en facin l’explotació.

En aplicació de la disposició transitòria segona de la Llei 8/2019 de residus i sòls contaminats de les Illes Balears, d'ençà del primer d'octubre de 2019, aquest tràmit per a l'autorització i la inscripció en el registre, s'ha de fer telemàticament.

S'admetrà la presentació d'aquest tràmit per una persona física o entitat jurídica diferent de l'interessat sempre que estigui degudament autoritzat, l'apoderament o l'autorització de representació ha d'estar inscrit al Registre Electrònic d'Apoderaments (REA) @podera. En aquest cas, a l'apartat 'Documentació' del tràmit telemàtic se sol·licitarà el justificant de registre d'apoderament.

 

B.1. AUTORITZACIÓ DE GESTOR DE RESIDUS - INSTAL·LACIÓ

Instal·lació on es desenvolupin operacions de tractament de residus, inclòs l'emmagatzematge a l'àmbit de la recollida en espera de tractament, així com l'ampliació, modificació o tansmissió de dita instal.lació.

icono_estrella_red.png Acces al tràmit telemàtic de Autorització Instal·lació de Gestió de Residus

Per a una nova alta, modificació o transmissió heu de seleccionar el tràmit: 'Sol·licitud d'autorització per instal·lacions de tractament de residus'

tramite1.jpg

En cas que se us requereixi l'esmena d'alguna deficiència en el tràmit presentat o heu de presentar alguna documentació addicional, heu d'utilitzar el tràmit: 'Esmena de deficiències'

tramite2.jpg

(En tots dos casos caldrà accés a cl@ve i disposar de certificat digital)

Dins aquest tràmit, se sol·licitarà una relació dels tipus i quantitats de residus que es pretén tractar, identificats mitjançant els codis LER i les seves operacions de tractament corresponent. Pel que fa als residus perillosos, ha d'incloure la informació sobre les característiques de perillositat dels mateixos.

Dins el tràmit telemàtic es remetrà a l'Agència Tributària per a realitzar el pagament de la taxa corresponent.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA, SOL·LICITADA EN EL TRÀMIT TELEMÀTIC:

- Identificació de la persona física o jurídica propietària de la instal·lació, incloent-hi el NIF

- Acreditació (escriptura) de la persona física o jurídica propietària de la instal·lació i en què aparegui com a representant legal el sol·licitant

- Acreditació (escriptura) de la propietat de l'immoble o contracte en vigor en què aparegui el consentiment de l'activitat

- Projecte de l'instal·lació, elaborat i signat per tècnic competent, amb el contingut indicat a l'annex IX de la Llei 7_2022, de 8 d'abril.

- Estudi d'impacte ambiental del projecte, Si es troba sotmes a la normativa vigent sobre avaluacions d'impacte ambiental de la CAIB

- Relació de codis LER de residus perillosos gestionats

Relació de codis LER de residus no perillosos gestionats

Relació de codis LER produït com a conseqüència de les operacions de tractament realitzades

- Justificant d'inscripció al Registre electrònic d'Apoderaments (REA) @podera (En cas de presentar la sol·licitud en representació d'altra persona fisica o jurídica).

 

B.1.1 Notificació de cessament d'activitat de gestió de residus

Quan cessi l'activitat de les autoritzacions de gestió de residus, cal presentar mitjançant Registre Electrònic Comú una declaració responsable, disponible a l'apartat 'Documents' d'aquesta pàgina, davant d'aquesta comunitat autònoma, a efectes de donar de baixa l'autorització al Registre de Producció i Gestió de Residus de les Illes Balears.

 

B.2. AUTORITZACIÓ DE GESTOR DE RESIDUS - OPERADOR

Persones físiques o jurídiques que realitzen una o diverses operacions de tractament de residus i que tenguin la seu social a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

icono_estrella_red.png Accés al tràmit telemàtic d'autorització Operador - Gestor de tractament de Residus

Per a una nova alta, modificació o transmissió heu de seleccionar el tràmit: 'Sol·licitud d'autorització d'operador d'instal·lacions de tractament de residus'

tramiteOp1.jpg

En cas que se us requereixi l'esmena d'alguna deficiència en el tràmit presentat o heu de presentar alguna documentació addicional, heu d'utilitzar el tràmit: 'Esmena de deficiències'

tramiteOp2.jpg

(En tots dos casos caldrà accés a cl@ve i disposar de certificat digital)

Dins aquest tràmit, se sol·licitarà una relació dels tipus i quantitats de residus que es pretenen tractar, identificats mitjançant els codis LER i les seves operacions de tractament corresponent. Pel que fa als residus perillosos, ha d'incloure la informació sobre les característiques de perillositat dels mateixos.

Dins el tràmit telemàtic es remetrà a l'Agència Tributària per fer el pagament de la taxa corresponent.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA, SOL·LICITADA EN EL TRÀMIT TELEMÀTIC:

- Identificació de la persona física o jurídica propietària de la instal·lació, incloent el NIF

- Acreditació (escriptura) de la persona física o jurídica propietària de la instal·lació i en què aparegui com a representant legal el sol·licitant

- Memòria d'explotació o memòria justificativa de solvència tècnica

Relació de codis LER de residus perillosos gestionats

Relació de codis LER de residus no perillosos gestionats

Declaració responsable de codis LER produïts com a conseqüència de les operacions de tractament realitzades

Declaració responsable dels vehicles utilitzats

- Justificant d'inscripció al Registre electrònic d'Apoderaments (REA) @podera (En cas de presentar la sol·licitud en representació d'altra persona fisica o jurídica).

 


C. AVALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL

D'acord amb el Reial Decret 445/2023, de 13 de juny, pel qual es modifiquen els annexos I, II i III de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental. Es comunica que tots els projectes de gestió de residus han de sotmetre's a un procediment d'avaluació ambiental.

Consulteu la modificació dels annexos segons el Reial decret esmentat per determinar si un projecte s'ha de sotmetre a avaluació ambiental ordinària o simplificada.

 


D. DOCUMENTS

- Sol·licituds d'autorització

Plantilla_Codis_LER_gestors_RP.xlsxPlantilla comunicació de llistat de codis LER de residus perillosos per sol·licituds d'autorització d'instal·lacions de gestió

Plantilla_Codis_LER_gestors_RNP.xlsxPlantilla comunicació de llistat de codis LER de residus NO perillosos per sol·licituds d'autorització d'instal·lacions de gestió

Plantilla_Codis_LER_gestors_RNP.xlsxPlantilla comunicació de llistat de codis LER de residus produïts per sol·licituds d'autorització d'instal·lacions de gestió

Declaracio_Responsable_cessament_activitat_Gestor.pdf Declaració responsable cessament d'activitat de gestor de residus

Model_autoritzacio_instal_lacions_de_tractament_2022_ca_.pdf Model autoritzacio per a instal·lacions de tractament de residus

Model_autoritzacio_operador_instal_lacions_de_tractament_2022_ca_.pdf Model autoritzacio d'operador d'instal·lacions de tractament de residus

- Memòria anual

icono_estrella_listado.jpg Memòria VFU.xlsx Contingut memòria anual CAT

icono_estrella_listado.jpg Memòria VFU.xlsx Exemple memòria anual CAT

- Deixalleries

DEIXALLERIES. V03.PDF Guia tècnica per a la implantació i gestió de deixalleries

DEIXALLERIES AUTORITZADES PEL GOVERN BALEAR.pdf DEIXALLERIES AUTORITZADES PEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS (Novembre 2023)

- Notes Tècniques

Presentació RD 20-2017 VFU.pdf Presentació del RD 20-2017, sobre els vehicles al final de la seva vida útil

NOTA TECNICA FRIGOS_NT_T1_V1.pdf Nota tècnica sobre el tractament de residus d'aparells elèctrics i electrónics

Nota Ministerio-1-1.pdf Nota relativa a l'aplicació del Reial Decret 180/2015, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'estat

icono_nou.png Modificació i adaptació d'inscripcions d'instal·lacions de gestió de residus al RPGRIB

 


desc_Boton_SRSC_ca.PNG