Torna

Informació del Registre de Producció i Gestió de Residus de les Illes Balears

gestor_nou_ca.gif

Informació sobre gestors de residus a les Illes Balears

A. DEFINICIONS

(Article 2.n,ñ) de la Llei 7/2022, de 8 d'abril de 2022, de residus i sòls contaminats per una economia circular)

"Gestió de residus": la recollida, el transport i el tractament dels residus, inclosa la vigilància d'aquestes operacions, així com el manteniment posterior al tancament de els abocadors, incloses les actuacions realitzades en qualitat de negociant o agent.

"Gestor de residus": la persona o entitat, pública o privada, registrada mitjançant autorització o comunicació que realitzi qualsevol de les operacions que componen la gestió dels residus, sigui o no el productor dels mateixos.

 


B. TRÀMITS DE SOL·LICITUT D'AUTORITZACIÓ

(Art. 43 de la Llei 8/2019, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears) 

Les activitats de gestió de residus desenvolupades a les Illes Balears i subjectes al règim d’autorització administrativa de la Llei 22/2011, requereixen l’autorització per a les instal·lacions on es desenvolupin i, de manera separada, d’una altra autorització com a operador per a les persones físiques o jurídiques que en facin l’explotació.

B.1. AUTORITZACIÓ DE GESTOR DE RESIDUS - INSTAL·LACIÓ

Instal·lació on es desenvolupin operacions de tractament de residus, inclòs l'emmagatzematge a l'àmbit de la recollida en espera de tractament, així com l´ampliació, modificació substancial o trasllat de dita instal.lació.

Acces al tràmit de AUTORITZACIÓ D'INSTAL·LACIÓ

El pagament de la taxa d'autorització de gestor de residus, es pot fer a través del següent enllaç:

Taxa d'Autoritzacions per a instal·lacions de gestió de residus (emmagatzematge i transferència)

 

B.2. AUTORITZACIÓ DE GESTOR DE RESIDUS - OPERADOR

Persones físiques o jurídiques que realitzen una o diverses operacions de tractament de residus i que tenguin la seu social a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Acces al tràmit de AUTORITZACIÓ D'OPERADOR

El pagament de la taxa d'autorització de gestor de residus, es pot fer a través del següent enllaç:

Taxa d'Autoritzacions d'operador

 


C. DOCUMENTS

Presentació RD 20-2017 VFU.pdf Presentació del RD 20-2017, sobre els vehicles al final de la seva vida útil

NOTA TECNICA FRIGOS_NT_T1_V1.pdf Nota tècnica sobre el tractament de residus d'aparells elèctrics i electrónics

Nota Ministerio-1-1.pdf Nota relativa a l'aplicació del Reial Decret 180/2015, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'estat

Memòria VFU.xlsx Full memòria anual VFU

DEIXALLERIES. V03.PDF Guia tècnica per a la implantació i gestió de deixalleries

DEIXALLERIES AUTORITZADES PEL GOVERN BALEAR.pdf DEIXALLERIES AUTORITZADES PEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS (Abril 2022)

 


desc_Boton_SRSC_ca.PNG