Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Comunicació prèvia d'Agent de residus

«Agent»: tota persona física o jurídica que organitza la valorització o l'eliminació de residus per encàrrec de tercers, inclosos els agents que no prenguin possessió física dels residus.

Codi SIA

2860482

Persones destinatàries

Personas físicas o empresas

Termini per a resoldre i notificar

No hi ha resoulció expressa

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

L'inscripció com agent de residus s'ha de realitzar a la Comunitat Autonoma on l'empresa tengui la seva seu social.

- L'ENTITAT JA ES TROBA DONADA D'ALTA COM A AGENT A UNA ALTRA COMUNITAT AUTÓNOMA

Si l'entitat ja es troba donat d'alta com a agent a una altra comunitat, haurà de presentar a la Direcció General de Residus i Educació Ambiental de les Illes Balears la inscripció que disposa de qualsevol altra comunitat.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):

a) De manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic Comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físiques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.

- L'ENTITAT NO ES TROBA DONADA D'ALTA D'AGENT

Si l'entitat no es troba donada d'alta com agent, l'alta d'aquesta inscripció l'haurà de tramitar i presentar a la CCAA on tingui la seva seu social.

S'admetrà la presentació d'aquest tràmit per una persona física o entitat jurídica diferent de l'interessat sempre que estigui degudament autoritzat, l'apoderament o l'autorització de representació ha d'estar inscrit al Registre Electrònic d'Apoderaments (REA) @podera.

Per a entitat amb seu social a la comunitat autònoma de les Illes Balears, l'alta com a agent de residus es formalitzarà mitjançant l'enllaç al tràmit telemàtic facilitat a continuació, on s'adjuntarà la documentació següent:

Comunicació prèvia d'agent (incloent breu resum de l'activitat desenvolupada)

DNI representant empresa.

Escriptura d'empresa.

Declaració censal simplificada mitjançant el Model 037 de l'agència tributària (només en el cas de persones físiques).

CIF empresa.

Taxa d'agent (Dins el tràmit es remetrà a l'Agència Tributària per a realitzar el pagament de la taxa associada)

Justificant d'inscripció al Registre Electrònic d'Apoderaments (REA) @podera (En cas d'e presentar la sol·licitud en representació d'altra persona física o jurídica).

Forma de presentació

La formalització de la comunicació prèvia a l'inici de l'activitat s'ha de fer a través del enllaç de accés al tràmit telemàtic.

També pot presentar-ho com a document adjunt al tràmit telemàtic habilitat per aquest procediment en aquesta seu electrònica.

Òrgan competent per a resoldre

Servei de Residus i sòls contaminats

Tràmits

X

Comunicació prèvia d'Agent de residus

Requisits

L'inscripció com agent de residus s'ha de realitzar a la Comunitat Autonoma on l'empresa tingui la seva seu social.

Per poder dur a terme un registre mitjançant el tràmit telemàtic cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.

Documentació a presentar

- DNI representant empresa.

- Escriptura d'empresa.

- Declaració censal simplificada mitjançant el Model 037 de l'agència tributària (només en el cas de persones físiques).

- CIF empresa.

Termini màxim

Segons normativa vigent. No es realitzarà comunicació expressa d'acceptació, les entitats autoritzades apareixeran al registre oficial

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Residus i sòls contaminats

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Residus i sòls contaminats

Gremi de Corredors 10. Polígon de Son Rossinyol. Tel.: 971176684

(residus@caib.es)

Observacions

Forma de presentació

La formalització de la comunicació prèvia a l’inici de l’activitat s’ha de fer a través de l'enllaç d'accés al tràmit telemàtic.

Dins el tràmit telemàtic es remetrà a l'Agència Tributària per a realitzar el pagament de la taxa associada.

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Residus i Educació Ambiental

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar