Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Comunicació prèvia de productor residus

Hauran de presentar comunicació prèvia al inici de les activitats les entitats o empreses que produeixen residus.

S’ha de presentar una comunicació per cada un dels centres productors.

Codi SIA

207846

Persones destinatàries

Entitats particulars o empreses.

Termini per a resoldre i notificar

No hi ha resolució expressa.

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Estan obligats a presentar aquesta comunicació:

- Els productors de residus perillosos

- Els productors de residus no perillosos si superen les 1000 Tn/any.

Es presentarà una comunicació prèvia per centre productor, incloent els residus no perillosos, just si la quantitat total és major a 1000 Tn/any.

Una vegada revisada la documentació presentada junt a la comunicació prèvia, si tota és correcta, passaran a formar part d’un registre públic, en el que obtindran un codi NIMA.

Una vegada l’entitat apareix en la pàgina web amb el seu codi NIMA, l’empresa està registrada. En canvi, si la documentació no és correcta, se li enviarà una carta d’esmena de deficiències, per a que un termini determinat, presenti la documentació adient.

El productors de residus perillosos estan obligats a elaborar i remetre a la Comunitat Autònoma un estudi de minimització, comprometent-se a reduir la producció dels seus residus. Queden exempts, els petits productors (menys de 10 Tn/any).

Els productors de residus estan obligats a constituir una fiança en cas que generin més de 10Tn/any de residus perillosos. Aquesta fiança tindrà per objecte respondre davant de lAdministració del compliment de les obligacions que es derivin de lexercici de lactivitat i de la comunicació (Article 23 de la Llei 7/2022, de 8 de abril, de residus i sòls contaminats per una economia circular).

Òrgan competent per a resoldre

Servei de Residus i sòls contaminats

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

COMUNICACIÓ PRÈVIA DE PRODUCTOR DE RESIDUS

Requisits

Estan obligats a presentar aquesta comunicació:

- Els productors de residus perillosos

- Els productors de residus no perillosos si superen les 1000 Tn/any.

Documentació a presentar

(es sol·licitarà al tramit en línia)

- Identificació de l'empresa amb còpia del CIF i representant legal amb còpies del DNI.

- Escriptura o apoderament a favor del representant.

- Contracte(s) de tractament amb el/s gestor/s dels residus (article 5 del Reial decret 180/2015, de 13 de març, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat) o declaració responsable del productor en què fa constar el compromís de disposar del contracte de tractament que correspon amb el gestor de residus.

Termini màxim

Sense termini màxim. Les comunicacions s'han de presentar en el moment de l'inici de l'activitat de generació de residus.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Residus i Educació Ambiental

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Residus i sòls contaminats

Gremi de Corredors 10. Polígon de Son Rossinyol. Tel.: 971176684

(residus@caib.es)

Observacions

S'admetrà la presentació d'aquest tràmit per una persona física o entitat jurídica diferent de l'interessat sempre que estigui degudament autoritzat, l'apoderament o l'autorització de representació ha d'estar inscrit al Registre Electrònic d'Apoderaments (REA) @podera. En aquest cas, a l'apartat 'Documentació' d'aquest tràmit se sol·licitarà el justificant de registre d'apoderament.

Els productors de residus estan obligats a constituir una fiança en cas que generin més de 10Tn/any de residus perillosos. Aquesta fiança tindrà per objecte respondre davant de lAdministració del compliment de les obligacions que es derivin de lexercici de lactivitat i de la comunicació (Article 23 de la Llei 7/2022, de 8 de abril, de residus i sòls contaminats per una economia circular).

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Residus i Educació Ambiental
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar