Torna

Direcció General de Transports

VISAT VPC

Visat d’autoritzacions de transport de viatgers Privat Complementari

Destinat a persones físiques o jurídiques, titulars d’autoritzacions, a les quals correspongui realitzar el visat bianual.

La data per fer el visat ve determinada pel darrer número del CIF/NIF i va en consonància amb el mateix número de mes del calendari. El mes d’agost és inhàbil a l’hora de visar, per la qual cosa els CIF/NIF acabats en 8, en 9 i en 0 es visaran en setembre, octubre i novembre, respectivament.

En el supòsit de tramitació per part d’una gestoria/representant, s’haurà de presentar el document de poder o mandat de representació corresponent.

La sol·licitud s’ha de fer telemàticament a través de la Seu Electrònica del Ministeri de Foment.

REQUISITS:
Els mateixos que s’han de tenir per sol·licitar una NOVA AUTORITZACIÓ D’EMPRESA DE TRANSPORT PRIVAT COMPLEMENTARI VPC.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

a) Document d’ingrés de la taxa.

b) Fer constar un núm. de telèfon mòvil, als efectes de les notificacions.

En tot cas, s’ha de comunicar qualsevol canvi relacionat amb els requisits que s’hagi produït des de l’autorització inicial.
Les autoritzacions de transport perdran automàticament la seva validesa per manca de visat