Torna

Direcció General de Transports

SUBSTITUCIÓ D’UN VEHICLE ADSCRIT A UNA AUTORITZACIÓ

Transport públic interurbà de viatgers en vehicles de turisme, TAXI

Els titulars de l’autorització de transport públic interurbà discrecional de viatgers en vehicle de turisme podran substituir el vehicle amb el qual realitzan la seva activitat, sempre que el vehicle substituït compleixi la totalitat de les condicions que es preveuen reglamentàriament.

En el supòsit de tramitació per part d’una gestoria/representant, s’haurà de presentar el document de poder o mandat de representació corresponent.

La sol·licitud s’ha de fer telemàticament a través de la Seu Electrònica del Ministeri de Foment.

REQUISITS:

Disposar d’un vehicle en propietat, usdefruit, arrendament financer o lísing, matriculat a Espanya, que en el moment de sol·licitar l’autorització no superi l’antiguitat de dos anys, comptats des de la primera matriculació.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

a) Llicència municipal d’autotaxi (amb la matrícula del nou vehicle).

b) Si la llicència es per a 7 places serà necessari adjuntar la còpia de fitxa tècnica i el permís de circulació. S’haurà de presentar declaració responsable signada. (DECLARACIO RESPONSABLE.pdf DECLARACIÓ RESPONSABLE)

c) Document d’ingrés de la taxa.