Torna

Direcció General de Transports

SUBSTITUCIÓ PROVISIONAL PER AVARIA D’ UN VEHICLE ADSCRIT A UNA AUTORITZACIÓ

Transport públic interurbà de viatgers en vehícles de turisme, TAXI

El titular de l’autorització de transport públic interurbà discrecional de viatgers en vehicle de turisme podrà sol·licitar substituir provisionalment per avaria i per un període de temps no superior a 2 mesos, el vehicle amb el qual realitza la seva activitat.

En el supòsit de tramitació per part d’una gestoria/representant, s’haurà de presentar el document de poder o mandat de representació corresponent.

La sol·licitud s’ha de fer telemàticament a través de la Seu Electrònica del Ministeri de Foment.

REQUISITS:

Els vehicles arrendats hauran de complir els mateixos requisits exigits als vehicles que provisionalment han de substituir.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

a) Si la llicència es per a 7 places serà necessari adjuntar la còpia de fitxa tècnica i el permís de circulació.

b) Certificat del taller en el qual es trobi en reparació el vehicle avariat, en el qual s'expressi la duració estimada d'aquesta reparació.

c) Contracte de lloguer del vehicle emès per una empresa autoritzada per a aquesta activitat.