Torna

Direcció General de Transports

REHABILITACIÓ

Transport públic discrecional de viatgers en autobús

Destinat a aquells titulars d’autoritzacions, que no hagin realitzat el visat en el termini establert reglamentàriament.

Les autoritzacions de transport públic perdran automàticament la seva validesa per manca de visat, però es podran rehabilitar en el període d’un any, des del venciment del termini en què corresponia haver realitzat el visat.

La sol·licitud s’ha de fer telemàticament a través de la Seu Electrònica del Ministeri de Foment.

REQUISITS:

Els mateixos que s’han de tenir per sol·licitar el VISAT DE NOVA AUTORITZACIÓ D’EMPRESA DE TRANSPORT PÚBLIC DISCRECIONAL DE VIATGERS EN AUTOBÚS.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

a) La mateixa documentació que s’ha d’aportar pel VISAT.

b) Document d’ingrés de la taxa.