Torna

Direcció General de Transports

VISAT VS

Visat autorització de transport sanitari per carretera.

Destinat a titulars d’autoritzacions, a les quals correspongui realitzar el visat bianual.

La data per fer el visat ve determinada pel darrer número del CIF/NIF i va en consonància amb el mateix número de mes del calendari. El mes d’agost és inhàbil a l’hora de visar, per la qual cosa els CIF/NIF acabats en 8, en 9 i en 0 es visaran en setembre, octubre i novembre, respectivament.

En el supòsit de tramitació per part d’una gestoria/representant, s’haurà de presentar el document de poder o mandat de representació corresponent.

La sol·licitud s’ha de fer telemàticament a través de la Seu Electrònica del Ministeri de Foment.

REQUISITS:

Els mateixos que s’han de tenir per sol·licitar una NOVA AUTORITZACIÓ DE TRANSPORT SANITARI.

DOCUMENTACIÓ:

a) Certificats tècnics sanitaris en vigor.

b) Document d’ingrés de la taxa.