Torna

Direcció General de Transports

NOVA AUTORITZACIÓ D’EMPRESA

Transport públic discrecional de viatgers en autobús

La realització de transport públic discrecional de viatgers en autobús estarà supeditada a la possessió d’una autorització expedida per l’òrgan competent. (Article 42.1 de la LOTT)

En el supòsit de tramitació per part d’una gestoria/representant, s’haurà de presentar el document de poder o mandat de representació corresponent.

La sol·licitud s’ha de fer telemàticament a través de la Seu Electrònica del Ministeri de Foment.

REQUISITS:

1. Tenir la nacionalitat espanyola o la d’altre Estat membre de la Unió Europea o, en cas contrari, comptar amb les autoritzacions exigides per la legislació reguladora del régimen general d’extrangeria per a la realització de l’activitat profesional de transportista en nom propi.

2. Quan es tracti d’una persona jurídica, aquesta haurà de complir les següents condicions:

a. Que estigui inscrita en el Registre Mercantil, o en el registre públic que correspongui.

b. Tenir personalitat jurídica pròpia i independent de la d’aquelles persones que, en el seu cas, la integrin.

c. Tenir ànim de lucre.

d. Que la realització de transport públic formi part del seu objecte social.

3. Comptar amb un domicili situat a Espanya en el que es conservin, a disposició del Servei d’Inspecció, els documents relatius a la seva gestió i funcionament.

4. Disposar d’un vehicle o més, matriculat a Espanya, que en el moment de sol·licitar l’autorització no superi l’antiguitat de dos anys, comptats des de la primera matriculació i disposar d’ell en propietat, arrendament financer o arrendament ordinari.

5. Disposar de direcció i firma electrònica per dur a terme i documentar a distància el contracte de transports amb els seus clients. El canvi d’aquesta direcció haurà de ser puntualment comunicat.

6. Complir les obligacions de caràcter fiscal, laboral i social exigides per la legislació vigent.

7. Honorabilitat, tant de l’empresa com del gestor de transport.

8. Capacitat financera. S’ha de disposar, al menys, de capital i reserves per un import mínim de 9000 euros, quan s’utilitzi només un vehicle, i de 5000 euros més per cada vehicle addicional utilitzat.

PERSONES JURÍDIQUES: Es comprovaran les dades obrants al Registre Mercantil i documentació complementària aportada.

PERSONES FÍSIQUES: Es presumirà sempre que cap vehicle superi l’antiguitat de 12 anys comptats des de la seva primera matriculació i es disposi dels vehicles en propietat, arrendament financer, o arrendament ordinari no inferior a 24 mesos. En cas contrari s’haurà de disposar de la garantia corresponent.

9. Competència professional. Haurà de quedar acreditat que l’empresa compta en tot moment amb una persona física que exerceixi les funcions de gestor de transport, el qual ha de complir les següents condicions:

a. Dirigir efectiva i permanentment les activitats de l’empresa.

b. Tenir un vincle real amb l’empresa.

PERSONES JURÍDIQUES:

1. Si és soci de l’empresa la seva participació haurà de ser igual o superior al 15% i trobar-se d’alta en el Régimen de la Seguretat Social que correspongui.

2. Si no és soci haurà d’estar donat d’alta en el Règimen General de la Seguretat Social a temps complet en un grup de cotització no inferior al 3.

PERSONES FÍSIQUES:

1. Podrà ser el titular de l’autorització, el qual ha de trobar-se en situació d’alta en el Règimen de la Seguretat Social que correspongui.

2. Si no és el titular haurà d’estar donat d’alta en el Règimen General de la Seguretat Social a temps complet en un grup de cotització no inferior al 3.

c. Estar en possessió del certificat expedit per l’Administració que acrediti la seva competència professional pel transport de viatgers per carretera.

Una mateixa persona no pot fer les funcions de gestor de transport al mateix temps en més d'una empresa, llevat del supòsit d'empreses, el capital de les quals pertanyi en més d'un 50 per cent a un mateix titular.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

a) Justificant d’alta en la Declaració Censal (mod. 036) epígraf 722 transports de viatgers per carretera.

b) Escriptura de constitució de l’empresa.

c) L’últim Impost de Societats presentat per l’empresa.

d) En el cas de què es disposi el vehicle/s mitjançant arrendament ordinari, s’haurà d’aportar el contracte corresponent amb una empresa arrendadora.

e) Comunicar, el titular de l’autorització, la direcció de correu electrònic.

f) Justificant d’alta de l’empresa i del gestor de transport en el règim de la Seguretat Social i grup de cotització que correspongui.

g) Acreditació documental, si és el cas, de la participació del gestor de transport en el capital social de l’empresa.

h) Document d’ingrés de la taxa.

i) Taxa certificat. Només per a vehicles amb una capacitat superior a 9 places, inclosa la del conductor, per a l’emissió del certificat per presentar davant la Prefectura Provincial de Trànsit per a la matriculació i/o transferència. (Art. 106 Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social).