Torna

Direcció General de Transports

NOVA AUTORITZACIÓ D’EMPRESA

Transport sanitari privat complementari

Per a l'atorgament de les autoritzacions de transport sanitari privat complementari serà necessària la prèvia obtenció de la certificació tecnicosanitària.

Quan la certificació tecnicosanitària sigui suspesa, retirada o no renovada en el termini establert, es considerarà automàticament invalidada l'autorització de transport sanitari, tot i que aquesta invalidesa no hagi estat formalment declarada per l'Administració.

En el supòsit de tramitació per part d’una gestoria/representant, s’haurà de presentar el document de poder o mandat de representació corresponent.

La sol·licitud s’ha de fer telemàticament a través de la Seu Electrònica del Ministeri de Foment.

REQUISITS:

1. No estar en possessió de cap autorització de transport públic.

2. Justificar la necessitat de realitzar el transport sanitari pel qual es sol·licita l’autorització.

3. L’activitat principal de l’empresa o entitat no ha de ser el transport sanitari.

4. Els conductors dels vehicles hauran de trobar-se integrats a l’organització de l’empresa i comptar amb les habilitacions pertinents.

5. Els vehicles han d’estar matriculats a Espanya i disposar d’ells en propietat, arrendament financer o arrendament ordinari, a més cada vehicle haurà de disposar de la corresponent certificació técnicosanitària en vigor.

6. L’empresa haurà de tenir coberta la responsabilitat civil pels danys que es puguin ocasionar pel transport, fins la quantitat de 50 milions d’euros.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

a) Justificant d’alta en la Declaració Censal (mod. 036).

b) Memòria explicativa que justifiqui la necessitat de realitzar transports sanitaris privats complementaris, així com la presentació de documentació justificativa del número de persones accidentades o malaltes que necessitan ser traslladades habitualment des de o fins els seus centres.

c) En el cas de què es disposi el vehicle/s mitjançant arrendament ordinari, s’haurà d’aportar el contracte corresponent amb una empresa arrendadora.

d) Justificant de la subscripció de la assegurança de responsabilitat civil.

e) Comunicar, el titular de l’autorització, la direcció de correu electrònica.

f) Document d’ingrés de la taxa.