Torna

Direcció General de Transports

NOVA AUTORITZACIÓ D’EMPRESA

Transport sanitari públic

Per a l'atorgament de les autoritzacions de transport sanitari serà necessària la prèvia obtenció de la certificació tecnicosanitària.

Quan la certificació tecnicosanitària sigui suspesa, retirada o no renovada en el termini establert, es considerarà automàticament invalidada l'autorització de transport sanitari, tot i que aquesta invalidesa no hagi estat formalment declarada per l'Administració.

En el supòsit de tramitació per part d’una gestoria/representant, s’haurà de presentar el document de poder o mandat de representació corresponent.

La sol·licitud s’ha de fer telemàticament a través de la Seu Electrònica del Ministeri de Foment.

REQUISITS:

1. Tenir la nacionalitat espanyola o la d’altre Estat membre de la Unió Europea o, en cas contrari, comptar amb les autoritzacions exigides per la legislació reguladora del règimen general d’extrangeria per a la realització de l’activitat professional de transportista en nom propi.

2. Quan es tracti d’una persona jurídica, aquesta haurà de complir les següents condicions:

a. Que estigui inscrita en el Registre Mercantil, o en el registre públic que correspongui.

b. Tenir la personalitat jurídica pròpia i independent de la d’aquelles persones que, en el seu cas, la integrin.

c. Tenir ànim de lucre.

d. Que la realització de transport públic formi part del seu objecte social.

3. Disposar d’un local obert al públic.

4. Disposar al menys de 5 vehicles en propietat, arrendament financer o arrendament ordinari. Han d’estar matriculats a Espanya i cada un d’ells haurà de tenir la corresponent certificació tecnicosanitària en vigor.

5. L’empresa haurà de tenir coberta la responsabilitat civil pels danys que es puguin ocasionar pel transport, fins la quantitat de 50 milions d’euros.

6. Estar en disposició del certificat ISO 9001 de Serveis sanitaris.

7. Comptar amb un professional, al manco, que hagi obtingut el certificat acreditatiu de Gestió de Transport Sanitari o equivalent.

8. Disposar de mitjans que permetin la immediata localització les vint-i-quatre hores del dia.

9. Complir les obligacions laborals i socials establertes.

10. Complir les obligacions de caràcter fiscal, laboral i social exigides per la legislació vigent.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

a) Justificant d’alta en la Declaració Censal a l’epígraf corresponent segons l’activitat principal realitzada (mod. 036).

b) Quan l’empresa no estigui inscrita en el Registre Mercantil haurà d’aportar la documentació que acrediti el compliment de les condicions del punt 2. (Escriptura de constitució)

c) Justificant d’alta de l’empresa, o del titular de l’autorització, si és persona física, en el règimen de la Seguretat Social que correspongui.

d) En el cas de què es disposi el vehicle/s mitjançant arrendament ordinari, s’haurà d’aportar el contracte corresponent amb una empresa arrendadora.

e) Certificats tènics sanitaris dels vehícles en vigor.

f) Justificant de la subscripció de la assegurança de responsabilitat civil.

h) Llicència municipal d’obertura del local.

h) Comunicar, el titular de l’autorització, la direcció de correu electrònica.

i) Document d’ingrés de la taxa.