Torna

Direcció General de Transports

NOVA AUTORITZACIÓ D’EMPRESA

Transport privat complementari de viatgers en autobús

La realització de transport privat complementari de viatgers, com a complement necessari o adequat pel desenvolupament de la seva activitat principal, estarà supeditada a la possessió d’una autorització expedida per l’òrgan competent. (Article 103.1 de la LOTT)

En el supòsit de tramitació per part d’una gestoria/representant, s’haurà de presentar el document de poder o mandat de representació corresponent.

La sol·licitud s’ha de fer telemàticament a través de la Seu Electrònica del Ministeri de Foment.

REQUISITS:

1. No estar en possessió de cap autorització de transport públic.

2. L’activitat principal de l’empresa o entitat no ha de ser el transport de viatgers.

3. Els usuaris han de ser treballadors adscrits a un dels centres de l’empresa o altres persones que assisteixin habitualment a aquests.

4. L’origen o el destí del transport haurà de ser un dels llocs en què l’empresa desenvolupi treballs relacionats amb la seva activitat principal.

5. Els vehicles han d’estar matriculats a Espanya i disposar d’ells en propietat, arrendament financer o arrendament ordinari.

6. Els conductors dels vehicles hauran de trobar-se integrats a l’organització de l’empresa i comptar amb les habilitacions pertinents.

7. El transport no podrà ser contractat ni facturat de forma independent.

8. Complir les obligacions de caràcter fiscal, laboral i social exigides per la legislació vigent.

Durant la realització del transport s’haurà de dur a bord del vehicle la documentació justificativa dels punts 3, 5 i 6.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

a) Justificant d’alta en la Declaració Censal a l’epígraf corresponent segons l’activitat principal realitzada (mod. 036).

b) Memòria explicativa que justifiqui la necessitat de realitzar transports privats complementaris, així com la presentació de documentació justificativa del número de treballadors propis, proveïdors i clients que assisteixen als seus centres amb habitualitat, per tal de justificar la concordànça amb el volum de flota que es pretén.

c) En el cas de què es disposi el vehicle/s mitjançant arrendament ordinari, s’haurà d’aportar el contracte corresponent amb una empresa arrendadora.

d) Comunicar, el titular de l’autorització, la direcció de correu electrònica.

e) Document d’ingrés de la taxa.

f) Taxa certificat. Només per a vehicles amb una capacitat superior a 9 places, inclosa la del conductor, per a l’emissió del certificat per presentar davant la Prefectura Provincial de Trànsit per a la matriculació i/o transferència. (Art. 106 Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social).