Torna

Direcció General de Transports

NOVA AUTORITZACIÓ D’EMPRESA

Transport públic interurbà de viatgers en vehicles de turisme, TAXI

La realització de transport públic de viatgers en vehicles de turisme estarà supeditada a la possessió d’una autorització expedida per l’òrgan competent. (Article 42.1 de la LOTT)

Per a l’atorgament de l’autorització és requisit necessari l’obtenció prèvia de la llicència municipal.

En el supòsit de tramitació per part d’una gestoria/representant, s’haurà de presentar el document de poder o mandat de representació corresponent.

La sol·licitud s’ha de fer telemàticament a través de la Seu Electrònica del Ministeri de Foment.

REQUISITS:

1. Tenir la nacionalitat espanyola o la d’altre Estat membre de la Unió Europea o, en cas contrari, comptar amb les autoritzacions exigides per la legislació reguladora del régimen general d’extrangeria per a la realització de l’activitat profesional de transportista en nom propi.

2. Quan es tracti d’una persona jurídica, aquesta haurà de complir les següents condicions:

a. Que estigui inscrita en el Registre Mercantil, o en el registre públic que correspongui.

b. Tenir personalitat jurídica pròpia i independent de la d’aquelles persones que, en es seu cas, la integrin.

c. Tenir ànim de lucre.

d. Que la realització de transport públic formi part del seu objecte social.

3. Comptar amb un domicili situat a Espanya en el que es conservin, a disposició del Servei d’Inspecció, els documents relatius a la seva gestió i funcionament.

4. Disposar d’un vehicle en propietat, usdefruit, arrendament financer o lísing, matriculat a Espanya, que en el moment de sol·licitar l’autorització no superi l’antiguitat de dos anys, comptats des de la primera matriculació.

5. Disposar de direcció i firma electrònica per dur a terme i documentar a distància el contracte de transports amb els seus clients. El canvi d’aquesta direcció haurà de ser puntualment comunicat.

6. Complir les obligacions de caràcter fiscal, laboral i social exigides per la legislació vigent.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

a) Justificant d’alta en la Declaració Censal (mod. 036) epígraf 722 transports de viatgers per carretera.

b) Escriptura de constitució, quan es tracti de persona jurídica.

c) Comunicar la direcció de correu electrónica del titular de l’autorització.

d) Justificant d’alta del titular de la llicència en el règim de la Seguretat
Social que correspongui.

e) En el cas de què el turisme disposi de 7 places, o sigui un vehicle adaptat a l’ús de persones amb mobilitat reduïda, s’haurà de presentar la fitxa tècnica del vehicle.

f) Llicència municipal d’autotaxi amb el nombre de places autoritzades.

g) Document d’ingrés de la taxa.