Torna

Direcció General de Transports

INCORPORACIÓ DE NOUS VEHICLES A L’AUTORITZACIÓ DE TRANSPORT PÚBLIC

Transport públic discrecional de viatgers en autobús

Per a l’adscripció de nous vehicles a una autorització de transport públic de viatgers ja existent, així com la substitució d’algun dels ja adscrits.

En el supòsit de tramitació per part d’una gestoria/representant, s’haurà de presentar el document de poder o mandat de representació corresponent.

La sol·licitud s’ha de fer telemàticament a través de la Seu Electrònica del Ministeri de Foment.

REQUISITS:

1. El vehicle s’ha de trobar matriculat a Espanya i disposar d’ell en propietat, arrendament financer o arrendament ordinari.

2. La capacitat financera de l’empresa haurà de ser suficient en relació amb el número de vehicles resultant de la nova adscripció.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

a) En el cas de què es disposi el vehicle/s mitjançant arrendament ordinari, s’haurà d’aportar el contracte corresponent amb una empresa arrendadora.

b) L’últim Impost de Societats presentat per l’empresa.

c) Document d’ingrés de la taxa.

d) Taxa certificat. Només per a vehicles amb una capacitat superior a 9 places, inclosa la del conductor, per a l’emissió del certificat per presentar davant la Prefectura Provincial de Trànsit per a la matriculació i/o transferència. (Art. 106 Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social).