Torna

Direcció General de Transports

TRANSMISSIÓ D’AUTORITZACIONS VD


Les autoritzacions de transport públic discrecional de viatgers VD es podran transmetre a altres titulars.


En el supòsit de tramitació per part d’una gestoria/representant, s’haurà de presentar el document de poder o mandat de representació corresponent.

La sol·licitud s’ha de fer telemàticament a través de la Seu Electrònica del Ministeri de Foment.

REQUISITS:

1. Que l’adquirent no sigui prèviament titular d’una autorització de transport igual a la que es preten adquirir.

2. Que l’adquirent passi a disposar de tots els vehicles que es trobin adscrits a l’autorització (en propietat, arrendament financer o arrendament ordinari).

3. Que l’adquirent compleixi tots els requisits exigits per a l’obtenció de l’autorització que es pretén adquirir.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:


a) La mateixa que s’ha de presentar per sol·licitar una NOVA AUTORITZACIÓ D’EMPRESA de transport discrecional de viatgers. VD


b) Document d’ingrés de la taxa.

c) Taxa certificat. Per a matriculació i expedició del corresponent permís de circulació o canvi de titularitat dels vehicles de transport de viatgers amb capacitat superior a 9 places per a l’emissió del certificat per presentar davant la Prefectura Provincial de Trànsit (Art. 106 Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social).

e) Fer constar un núm. de telèfon mòvil, del nou titular als efectes de les notificacions.

d) Document de cessió d’autorització de transport signat  DOCUMENT