Torna

Direcció General de Transports

 TRANSMISSIÓ D'AUTORITZACIONS

Les autoritzacions de transport públic interurbà de viatgers en vehicles de turismo, TAXI, es podran transmetre a altres titulars.

En el supòsit de tramitació per part d’una gestoria/representant, s’haurà de presentar el document de poder o mandat de representació corresponent.

La sol·licitud s’ha de fer telemàticament a través de la Seu Electrònica del Ministeri de Foment.

No es poden transmetre autoritzacions que es trobin suspeses o tenguin sancions pecuniàries pendents de pagament.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

a) Justificant d’alta en la Declaració Censal (mod. 036) epígraf 722 transports de viatgers per carretera.

b) Escriptura de constitució, quan es tracti de persona jurídica.

c) Comunicar la direcció de correu electrónica del titular de l’autorització.

d) Justificant d’alta del titular de la llicència en el règim de la Seguretat Social que correspongui.

e) En el cas de què el turisme disposi de 7 places, o sigui un vehicle adaptat a l’ús de persones amb mobilitat reduïda, s’haurà de presentar la fitxa tècnica del vehicle.

f) Llicència municipal d’autotaxi amb el nombre de places autoritzades.

g) Document de cessió de l’autorització, amb la firma del cedent reconeguda per una entitat bancària, un organisme oficial o un fedatari públic. Si el canvi de titular és el resultat d’una transmissió per herència, s’haurà de presentar la declaració d’hereus juntament amb l’acceptació d’herència. (Editor de Text document de cessió)

h) Document d’ingrés de la taxa.