Torna

Direcció General de Transports

REHABILITACIÓ VT

Transport públic interurbà de viatgers en vehicles de turisme, taxi

REQUISITS:


Correspon al titular de l’autorització realitzar la rehabilitació de l'autorització quan el termini per fer el visat quadrianual en el mes adient hagi expirat, i sempre que no s’hagi superat el període d’un any comptador a partir de la data de notificació de baixa de l’autorització per no visar.


La sol.licitud s’ha de fer telemàticament a traves de la Seu Electrònica del Ministeri de Foment.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:


A) Fer constar un núm. de telèfon mòvil als efectes de notificacions.
B) Llicència municipal d’autotaxi.
C) Document d’ingrés taxa.