Torna

Direcció General de Transports

NOVA AUTORITZACIÓ D’EMPRESA

Transport privat complementari de mercaderies

La realització de transport privat complementari de mercaderies, com a complement necessari o adequat pel desenvolupament de la seva activitat principal, estarà supeditada a la possessió d’una autorització expedida per l’òrgan competent si el vehicle supera els 3500 kg de MMA. (Article 103.1 de la LOTT)

En el supòsit de tramitació per part d’una gestoria/representant, s’haurà de presentar el document de poder o mandat de representació corresponent.

La sol·licitud s’ha de fer telemàticament a través de la Seu Electrònica del Ministeri de Foment.

REQUISITS:

1. No estar en possessió de cap autorització de transport públic.

2. L’activitat principal de l’empresa no pot ser la de transport.

3. Les mercaderies hauran de pertànyer a l’empresa o estar relacionades directament amb la seva activitat econòmica principal.

4. L’origen o el destí del transport haurà de ser un dels llocs en què l’empresa desenvolupi treballs relacionats amb la seva activitat principal.

5. Els vehicles han d’estar matriculats a Espanya i disposar d’ells en propietat, arrendament financer o arrendament ordinari.

6. Els conductors dels vehicles hauran de trobar-se integrats a l’organització de l’empresa i comptar amb les habilitacions pertinents.

7. El transport no podrà ser contractat ni facturat de forma independent.

8. Complir les obligacions de caràcter fiscal, laboral i social exigides per la legislació vigent.

NOTA IMPORTANT:

Durant la realització del transport s’haurà de dur a bord del vehicle la documentació justificativa dels punts 3, 5 i 6.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

a) Justificant d’alta en la Declaració Censal a l’epígraf corresponent segons l’activitat principal realitzada (mod. 036).

b) Memòria explicativa que justifiqui la necessitat de realitzar transports privats complementaris, així com la presentació de documentació justificativa del volum de mercaderies adquirides, produïdes i venudes per l’empresa (darrers models 190 IRPF i 390 IVA presentats) i del nombre de clients i proveïdors, per tal de justificar la concordança amb el volum de flota que es pretén.

c) En el cas de què es disposi el vehicle/s mitjançant arrendament ordinari, s’haurà d’aportar el contracte corresponent amb una empresa arrendadora.

d) Comunicar, el titular de l’autorització, la direcció de correu electrònica.

e) Document d’ingrés de la taxa.

f) Taxa certificat. Només per a vehicles amb una MMA superior a 6 tones i una capacitat de càrrega que excedeixi de 3,5 tones, inclosos els caps tractors, per a l’emissió del certificat per presentar davant la Prefectura Provincial de Trànsit per a la matriculació i/o transferència (art. 106 Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social).