Torna

Direcció General de Transports

VISAT D’AUTORITZACIÓ D’EMPRESA

Lloguer de vehicles amb conductor (VTC)

Destinat a persones físiques o jurídiques, titulars d’autoritzacions, a les quals correspongui realitzar el visat bianual. La data per fer el visat ve determinada pel darrer número del CIF/NIF i va en consonància amb el mateix número de mes del calendari. El mes d’agost és inhàbil a l’hora de visar, per la qual cosa els CIF/NIF acabats en 8, en 9 i en 0 es visaran en setembre, octubre i novembre, respectivament.

En el supòsit de tramitació per part d’una gestoria/representant, s’haurà de presentar el document de poder o mandat de representació corresponent.

La sol·licitud s’ha de fer telemàticament a través de la Seu Electrònica del Ministeri de Foment.

En tot cas, s’ha de comunicar qualsevol canvi relacionat amb els requisits que s’hagi produït des de l’autorització inicial.

Les autoritzacions de transport públic perdran automàticament la seva validesa per manca de visat.

REQUISITS:

Els mateixos que s’han de tenir per sol·licitar una NOVA AUTORITZACIÓ DE LLOGUER DE VEHICLES AMB CONDUCTOR.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

a) Justificant de la subscripció de l’assegurança de responsabilitat civil del vehicle/s.

b) Document d’ingrés de la taxa.