Torna

Direcció General de Transports

SUBSTITUCIÓ D’UN VEHICLE ADSCRIT A UNA AUTORITZACIÓ DE LLOGUER DE VEHICLES AMB CONDUCTOR JA EXISTENT.

Els vehicles que tenen adscrites les autoritzacions de lloguer de vehicles amb conductor, es poden substituir per altres, sempre que així ho autoritzi l’administració.

En el supòsit de tramitació per part d’una gestoria/representant, s’haurà de presentar el document de poder o mandat de representació corresponent.

La sol·licitud s’ha de fer telemàticament a través de la Seu Electrònica del Ministeri de Foment.

REQUISITS:

1. EL vehicle substitut ha de complir tots els requisits exigits per a l’originària expedició de l’autorització.

2. La substitució del vehicle afecte a una autorització de lloguer de vehicles amb conductor, està condicionada al pagament de les sancions pecuniàries imposades al seu titular mitjançant resolució que posi fi a la via administrativa, per infraccions de la legislació de transports.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

a) En el cas de què es disposi el vehicle/s mitjançant arrendament ordinari, s’haurà d’aportar el contracte corresponent amb una empresa arrendadora.

b) Document d’ingrés de la taxa.