Torna

Direcció General de Transports

REHABILITACIÓ VTC

Viatgers en vehicles amb conductor

Destinat a aquells titulars d’autoritzacions, que no hagin realitzat el visat en el termini establert reglamentàriament.

Les autoritzacions de transport públic perdran automàticament la seva validesa per manca de visat, però es podran rehabilitar en el període d’un any, des de de la notificació de baixa de l’autorització.

REQUISITS:

Els mateixos que s’han de tenir per sol·licitar el VISAT DE NOVA AUTORITZACIÓ DE LLOGUER DE VEHICLES AMB CONDUCTOR

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

a) La mateixa documentació que s’ha d’aportar pel VISAT.

b) Document d’ingrés de la taxa.