Torna

Direcció General de Transports

NOVA AUTORITZACIÓ D’EMPRESA

Arrendament de vehicles amb conductor (VTC)

Per a la realització de l’activitat d’arrendament amb conductor s’haurà d’obtenir, per a cada vehicle, la corresponent autorització.

El servei haurà de contractar-se previament a la prestació del mateix i s’haurà de portar a bord del vehicle la documentació acreditativa d’aquesta contractació.

En el supòsit de tramitació per part d’una gestoria/representant, s’haurà de presentar el document de poder o mandat de representació corresponent.

La sol·licitud s’ha de fer telemàticament a través de la Seu Electrònica del Ministeri de Foment.

REQUISITS:

1. Tenir la nacionalitat espanyola o la d’altre Estat membre de la Unió Europea o, en cas contrari, comptar amb les autoritzacions exigides per la legislació reguladora del régimen general d’extrangeria per a la realització de l’activitat profesional de transportista en nom propi.

2. Quan es tracti d’una persona jurídica, aquesta haurà de complir les següents condicions:

a. Que estigui inscrita en el Registre Mercantil, o en el registre públic que correspongui.

b. Tenir personalitat jurídica pròpia i independent de la d’aquelles persones que, en es seu cas, la integrin.

c. Tenir ànim de lucre.

d. Que la realització de transport públic formi part del seu objecte social.

3. Disposar d’un domicili en què es conservin, a disposició del Servei d’Inspecció, els documents relatius a la seva gestió i funcionament.

4. L’empresa haurà de tenir coberta la responsabilitat civil pels danys que es puguin ocasionar als viatgers com a consequència del transport, per import, almenys, de 50 milions d’euros

5. El permís de circulació del vehicle o vehicles per al qual es sol·licita l’autorització, ha de estar domiciliat en el mateix lloc en el qual ha de domiciliar-se l’autorització.

6. Els conductors utilitzats per les empreses VTC, han de estar enquadrats dins la seva l’organització empresarial, de conformitat amb les regles contingudes en la legislació social i laboral que resulti d’aplicació, i tenir el permís de conducció vigent, de conformitat amb la reglamentació en matèria de trànsit, circulació i seguretat vial.

7. Disposar d’un o més vehicles matriculats a Espanya i disposar d’ells en propietat, arrendament financer o arrendament ordinari.

8. El permís de circulació del vehicle/s pel qual es sol·licita l’autorització, ha de estar domiciliat en el mateix lloc de l’autorització.

9. Els vehicles no podran tenir una capacitat superior a 9 places, inclosa la del conductor. Hauran de complir les següents condicions:

a. Motor amb una potència igual o superior a 12 CVF.

b. Longitud mínima de 4,60 metres.

No hauran de complir aquestes condicions quan el vehicle faci servir les següents fonts d’energia: electricitat, hidrògen, biocarburants, combustibles sintètics parafínics, gas natural, gas liqüat del petroli.

10. Disposar de direcció i firma electrònica per dur a terme i documentar a distància el contracte de transports amb els seus clients. El canvi d’aquesta direcció haurà de ser puntualment comunicat.

11. Complir les obligacions de caràcter fiscal, laboral i social exigides per la legislació vigent.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

a) Justificant d’alta en la Declaració Censal (mod. 036) epígraf 722 transports de viatgers per carretera.

b) Escriptura de constitució, quan es tracti de persona jurídica.

c) Comunicar la direcció de correu electrònica del titular de l’autorització.

d) Justificant d’alta en el règim de la Seguretat Social que correspongui.

e) En el cas de què es disposi el vehicle/s mitjançant arrendament ordinari, s’haurà d’aportar el contracte corresponent amb una empresa arrendadora

f) Justificant de la subscripció de la assegurança de responsabilitat civil.

g) Document d’ingrés de la taxa.