Torna

Direcció General de Transports

INCORPORACIÓ DE NOUS VEHICLES A L’AUTORITZACIÓ DE TRANSPORT PÚBLIC

Transport de mercaderies en vehicles des de 2000 fins a 3500 kg de MMA.

Per a l’adscripció de nous vehicles a una autorització de transport públic de mercaderies ja existent, així com la substitució d’algun dels ja adscrits.

En el supòsit de tramitació per part d’una gestoria/representant, s’haurà de presentar el document de poder o mandat de representació corresponent.

La sol·licitud s’ha de fer telemàticament a través de la Seu Electrònica del Ministeri de Foment.

REQUISITS:

1. El vehicle s’ha de trobar matriculat a Espanya i disposar d’ell en propietat, arrendament financer o arrendament ordinari.

2. L’antiguitat mitja de la flota adscrita a l’autorització després de la incorporació del nou vehicle o la substitució d’un d’ells, no podrà superar la que dita flota tenia abans de la nova adscripció o substitució. El còmput de l’antiguitat mitja es realitzarà vehicle a vehicle, de tal manera que l’antiguitat vindrà determinada en relació al vehicle més vell. Això no serà necessari en cas de què els nous vehicles siguin tots els que fins aquest moment estiguin adscrits a una altra autorització de transport públic a la que el seu titular renuncii simultàniament.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

a) En el cas de què es disposi el vehicle/s mitjançant arrendament ordinari, s’haurà d’aportar el contracte corresponent amb una empresa arrendadora.

b) Document d’ingrés de la taxa.