Torna

Direcció General de Transports

INCORPORACIÓ DE NOUS VEHICLES A L’AUTORITZACIÓ DE TRANSPORT PÚBLIC

Transport de mercaderies en vehicles de més de 3500 kg de MMA.

Per a l’adscripció de nous vehicles a una autorització de transport públic de mercaderies ja existent, així com la substitució de qualqun dels ja adscrits.

En el supòsit de tramitació per part d’una gestoria/representant, s’haurà de presentar el document de poder o mandat de representació corresponent.

La sol·licitud s’ha de fer telemàticament a través de la Seu Electrònica del Ministeri de Foment.

REQUISITS:

1. El vehicle s’ha de trobar matriculat a Espanya i disposar d’ell en propietat, arrendament financer o arrendament ordinari.

2. La capacitat financera de l’empresa haurà de ser suficient en relació amb el número de vehicles resultant de la nova adscripció.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

a) En el cas de què es disposi el vehicle/s mitjançant arrendament ordinari, s’haurà d’aportar el contracte corresponent amb una empresa arrendadora.

b) L’últim Impost de Societats presentat per l’empresa.

c) Document d’ingrés de la taxa.

d) Taxa certificat. Només per a vehicles amb una MMA superior a 6 tones i una capacitat de càrrega que excedeixi de 3,5 tones, inclosos els caps tractors, per a l’emissió del certificat per presentar davant la Prefectura Provincial de Trànsit per a la matriculació i/o transferència (art. 106 Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social).