Torna

Direcció General de Transports

TRANSMISSIÓ D’AUTORITZACIONS

Les autoritzacions de lloguer de vehicles amb conductor es podran transmetre a altres titulars.

En el supòsit de tramitació per part d’una gestoria/representant, s’haurà de presentar el document de poder o mandat de representació corresponent.

La sol·licitud s’ha de fer telemàticament a través de la Seu Electrònica del Ministeri de Foment.

REQUISITS:

1. La transmissió no pot suposar la domiciliació de l’autorització en una comunitat autònoma distinta a aquella en la que originàriament es va obtenir.

2. La transmissió de les autoritzacions està condicionada al compliment de la proporció de 12,6 autoritzacions VT per cada autorització VTC a l'illa de Mallorca.

3. El vehicle al qual s’hagi d'adscriure l’autorització que es transmet ha de complir els requisits exigits per obtenir una autorització (veure NOVA AUTORITZACIÓ D’EMPRESA).

4. Que l’adquirent compleixi tots els requisits exigits per a l’obtenció de l’autorització que es preten adquirir o ser prèviament titular d’una autorització de lloguer amb conductor domiciliada a la mateixa comunitat autònoma (veure NOVA AUTORITZACIÓ D’EMPRESA).

No es poden transmetre autoritzacions que es trobin suspeses o tenguin sancions pecuniàries pendents de pagament.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

a) La mateixa que s’ha de presentar per sol·licitar una NOVA AUTORITZACIÓ D’EMPRESA de lloguer de vehicles amb conductor.

b) Document d’ingrés de la taxa.

c) Document de cessió de l’autorització, amb la firma del cedent reconeguda per una entitat bancària, un organisme oficial o un fedatari públic.