Torna

Direcció General de Modernització i Administració Digital

La DGMAD: Funcions

La Direcció General de Modernització i Administració Digital, d'acord amb el Decret 36/2019, de 20 de desembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 21/209, de 2 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balearsexerceix les seves competències en els àmbits materials següents:

  • Planificació i ordenació dels sectors de les comunicacions i de les noves tecnologies de la informació.
  • Sistemes d’informació, recursos tecnològics i serveis informàtics i telemàtics de l’Administració de la Comunitat Autònoma, i funcions d’encàrrec del tractament de les dades personals en relació amb aquests sistemes, recursos i serveis.
  • Planificació i ordenació dels sectors de les telecomunicacions, radiodifusió televisiva i sonora.
  • Impuls i coordinació de la implantació de la administració electrònica.
  • Seguretat de la informació dels recursos tecnològics.
  • Simplificació i racionalització dels processos administratius.
  • Coordinació i ordenació dels registres i arxius administratius, inclosos els telemàtics.
  • Modernització i atenció i informació ciutadana.

Igualment, exerceix les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o rocessos en relació amb les seves competències.