Torna

Direcció General de Simplificació Administrativa, Modernització i Administració Digital

La DGSAMAD: Funcions

La Direcció General de Simplificació Administrativa, Modernització i Administració Digital, d'acord amb el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balearsexerceix les seves competències en els àmbits materials següents:

  • Planificació i ordenació dels sectors de les comunicacions i de les noves tecnologies de la informació.
  • Sistemes d’informació, recursos tecnològics i serveis informàtics i telemàtics de l’Administració de la Comunitat Autònoma, i funcions d’encàrrec del tractament de les dades personals en relació amb aquests sistemes, recursos i serveis.
  • Planificació i ordenació dels sectors de les telecomunicacions, radiodifusió televisiva i sonora.
  • Impuls i coordinació de la implantació de la administració electrònica.
  • Seguretat de la informació dels recursos tecnològics.
  • Simplificació i racionalització dels processos administratius.
  • Gestió del Registre electrònic general i coordinació i ordenació de les oficines d'assistència en matèria de registres
  • La gestió documental i el funcionament de l'Arxiu del Govern de les Illes Balears, que inclou l'electrònic.
  • Modernització i atenció i informació ciutadana.