Torna

Direcció General de Modernització i Administració Digital

La DGMAD: Comissió d'informàtica

La tramitació per part d'una conselleria o organisme del Govern d'un projecte relacionat amb matèries tecnològiques (inclosa l'adquisició de maquinària, aplicacions, programes, pàgines web...) ha de comptar, segons la naturalesa del projecte, amb l'aprovació prèvia per part de la Comissió Superior de Sistemes d'Informació en Tecnologia i Comunicacions o bé amb l'informe d'autorització del director general de Modernització i Administració Digital.

Per a tots aquells projectes que tan sols requereixen de l'informe d'autorització del director general de Modernització i Administració Digital podeu sol·licitar l'informe a través del següent tràmit telemàtic. A la circular que s'adjunta a l'apartat de documentació d'interés podeu trobar informació respecte al procediment que regula aquesta sol·licitud.

 

<< Sol·licitud de l’informe preceptiu per a l’autorització dels plecs de prescripcions tècniques dels projectes en matèria de sistemes d’informació >>

NOTA: Adjunteu al tràmit únicament documents sense signatura electrònica.

 

Documentació d'interés

 Decret 126/2010, de 23 de desembre, pel qual es regulen la Comissió Superior de Sistemes d'Informació en Tecnologia i Comunicacions i l'adquisició, l'alienació, l'arrendament i el manteniment de béns i serveis dels sistemes d'informació

 Circular 1/2011 del director general de Tecnologia i Comunicacions relativa al procediment de sol·licitud de l’informe preceptiu per a l’autorització dels plecs de prescripcions tècniques dels projectes en matèria de sistemes d’informació

PDF Decret 11/2012, de 17 de febrer, de modificació del Decret 126/2010, de 23 de desembre, pel qual es regulen la Comissió Superior de Sistemes d’Informació en Tecnologia i Comunicacions i l’adquisició, l’alienació, l’arrendament i el manteniment de béns i serveis dels sistemes d’informació

PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES_v9.4.odtModel de plec de prescripcions tècniques