La DGSAMAD: Comissió d'informàtica

La tramitació per part d'una conselleria o organisme del Govern d'un projecte relacionat amb matèries tecnològiques (inclosa l'adquisició de maquinària, aplicacions, programes, pàgines web...) ha de comptar, segons la naturalesa del projecte, amb l'aprovació prèvia per part de la Comissió Superior de Sistemes d'Informació en Tecnologia i Comunicacions o bé amb l'informe d'autorització del director general de Simplificació Administrativa, Modernització i Administració Digital.

Per a tots aquells projectes que tan sols requereixen de l'informe d'autorització del director general de Simplificació Administrativa, Modernització i Administració Digital podeu sol·licitar l'informe a través del següent tràmit telemàtic. A la circular que s'adjunta a l'apartat de documentació d'interés podeu trobar informació respecte al procediment que regula aquesta sol·licitud.

 

<< Sol·licitud de l’informe preceptiu per a l’autorització dels plecs de prescripcions tècniques dels projectes en matèria de sistemes d’informació >>

NOTA: Adjunteu al tràmit únicament documents sense signatura electrònica.

 

Documentació d'interés

 Circular 1/2011 del director general de Tecnologia i Comunicacions relativa al procediment de sol·licitud de l’informe preceptiu per a l’autorització dels plecs de prescripcions tècniques dels projectes en matèria de sistemes d’informació

PDF Decret 24/2022 d’11 de juliol, de la Comissió Superior de Sistemes d’Informació en Tecnologia i Comunicacions

PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES_v9.4.odt Model de plec de prescripcions tècniques (Bàsic)

PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES_v9.4.odt Model de plec de prescripcions tècniques (Integració eines d'Administració Electrònica)

PLEC_PRESCRIPCIONS_TECNIQUES_v9.4.odt Annex al plec per a integració amb eines d'Administració Electrònica