Servei de Telecomunicacions: Estructura i Funcions

Les telecomunicacions són una tecnologia de suport i el pilar bàsic de la transmissió d’informació. És el vehicle principal de interacció de serveis diversos, com la veu (telefonia), mitjans de comunicació social (servei portador de freqüència modulada, televisió digital terrenal, cable) i aplicacions informàtiques (connexió de dades i Internet).

El servei de comunicacions i ràdio s’encarrega de:

 • Assessorar i donar suport tecnològic i en el procés de contractació a les conselleries en l’adquisició de serveis de telecomunicació, d’acord a les seves necessitats.
 • Gestionar els contractes del Govern Balear amb els operadors de telefonia fixa i telefonia mòbil.
 • Gestionar el contracte de la xarxa corporativa de dades multiservei (circuits de veu, televisió, IP), que és operada per l’empresa pública BITEL en règim d’autoprestació.
 • Sol·licitar augments de recursos escassos en les comunicacions corporatives.
 • Sol·licitar la incorporació de noves tecnologies de comunicació per integrar-les amb les xarxes de dades i de veu.
 • Verificar el compliment de la regulació i administració de les competències en telecomunicacions que tingui assignades el servei de comunicacions i ràdio.
 • Revisar l’elaboració del Pla Director Sectorial de Telecomunicacions, que té com a objecte evitar l’aparició de fractures digitals entre ciutadans i territoris de les Illes Balears.
 • Iniciar les actuacions de foment i comunicació referent a les línies mestres del Pla Director Sectorial, una vegada aprovat.
 • Revisar les ordres i convenis de subvencions d’acord amb el programa anual.

 

Per a fer-ho s’estructura en aquestes àrees, que realitzen les següents funcions específiques:

 • Secció de xarxes i comunicacions

- Gestionar les peticions de les Conselleries sobre modificacions, altes i baixes de serveis de veu.

- Avaluar noves tecnologies de comunicació per integrar-les amb la xarxa corporativa de dades i amb la xarxa corporativa de veu.

- Mantenir i actualitzar la xarxa corporativa virtual de veu del Govern, integrant les comunicacions de telefonia fixa i de telefonia mòbil.

- Avaluar la integració i convergència de les comunicacions de dades i de veu, fixes i mòbils.

- Proposar augments de cabdal, línies, espectre, numeració i altres recursos escassos referent a les comunicacions corporatives.

 

 • Negociat d’administració de telecomunicacions

- Administrar les competències del Govern Balear en matèria de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència (FM).

- Administrar el procés de concessions de canals de televisió digital terrena local (TDT).

- Administració de les mesures electromagnètiques de telefonia mòbil, d’acord al Reial Decret 1066/2001, que estableix les condicions de protecció sanitària enfront de les emissions electromagnètiques.

- Administració de les resolucions de les Normes Cautelars, prèvies al PDS.

- Preparar les ordres i convenis de subvencions d’acord amb el programa anual.