Servei de Sistemes d'Informació: Estructura i funcions

Un dels elements bàsics de qualsevol organització administrativa és l’ús dels sistemes i tecnologies de la informació. Dins aquest àmbit, el servei de Sistemes d’Informació desenvolupa tasques de: 

 • Desenvolupar, implantar i millorar les solucions informàtiques per a l’avanç de l’Administració Electrònica. Registre d’entrada i sortida (REGWEB), plataforma d’interoperabilitat (PINBAL) i plataforma de signatura electrònica (PORTAFIB).
 • Mantenir o millorar aplicacions corporatives: repositori d’expedient digital (RIPEA). Gestor d’expedient corporatiu (HELIUM). Seguiment d’expedients sancionadors (EXSANCI). Distribució de documents electrònics (DISTRIBUCIO) i plataforma de notificació telemàtica de les Illes Balears (NOTIB).
 • Potenciar i mantenir la web corporativa del Govern quant a disseny i incorporació de noves funcionalitats. Aplicacions relacionades: Seu electrònica (SEUCAIB, WEBCAIB), Gestor de continguts(ROLSAC) i gestor de microsites (GUSITE). Suport i formació als usuaris d'aquestes aplicacions.
 • Potenciar i mantenir la plataforma de tramitació del Govern (SISTRA) incorporant noves funcionalitats i nous tràmits telemàtics. Carpeta Ciutadana.
 • Implantar la gestió documental electrònica en el Govern de les Illes Balears.
 • Coordinar i realitzar el seguiment de projectes estratègics del Govern en temes d'Administració Electrònica i fomentar la interoperabilitat de dades.
 • Potenciar l’ús d’aplicacions d’Administració Electrònica a altres institucions.
 • Formació i suport en l’ús dels sistemes d’informació de l’administració electrònica (Decret 113/2010).
 • Realitzar el manteniment i millores funcionals sobre el portal corporatiu de serveis al personal.
 • Col·laborar i assessorar a les conselleries en l’anàlisi i estudi d’alternatives de programari i en la confecció dels plecs de prescripcions tècniques per a vigilar que es compleix la normativa vigent relativa a sistemes d'informació.
 • Revisar la documentació que arriba a les Comissions d'informàtica.
 • Elaborar i mantenir els estàndards de desenvolupament d'aplicacions.