DECLARACIÓ D'UTILITAT PÚBLICA

 
Normativa bàsica reguladora

- Articles 32, 33, 34, 35 i 36 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació (BOE núm. 73, de 26 de març de 2002).

Reial Decret 1740/2003, de 19 de desembre, sobre procediments relatius a associacions d'utilitat pública (BOE núm. 11, de 13 de gener de 2004).

Requisits previs

La Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació preveu a l'article 32.1.e que, perquè una associació pugui ser declarada d'utilitat pública, ha de complir amb el següent requisit: que se trobi constituïda i inscrita en el Registre corresponent, al menys durant els dos anys immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud.

D’altra banda, els anàlisis dels comptes anuals resulta essencial per valorar, entre d'altres requisits, si l'entitat compta amb medis personals i materials adients i amb una organització idònia que garanteixi el compliment dels fins estatutari. Per tant, hi ha que considerar que les entitats que sol·licitin la declaració d'utilitat pública i que tenguin un patrimoni net negatiu -els deutes superen els actius- incompleixen l'esmentat requisit.

Documents que s'han de presentar per a la declaració d'utilitat pública

1. Sol·licitud

a) Sol·licitud_adreçada al Ministeri de l'Interior, formulada pel representant de l'entitat, en la qual hi constin, tant les dades d'identificació del sol·licitant, com les de l'entitat a la qual representa, la descripció de la documentació que s'adjunta, la petició que se formula, lloc, data i signatura del sol·licitant. A la sol·licitud haurà de constar, a més, clarament i de forma succinta, les raons de la petició, informe justificatiu dels objectius de l'associació per a ser considerada com d'utilitat pública, amb especial referència a les seves activitats d'interès general, de conformitat amb l'article 32.1.a) de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.

b) Sol·licitud adreçada al Registre d'Associacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la qual han de constar, igualment, les dades identificatives de l'entitat i les raons de la petició -com en el model anterior-.

2. Memòria d'activitats

Memòria d'activitats en la qual es reflecteixin les activitats que hagi desenvolupat, ininterrompudament, com a mínim, durant els dos exercicis econòmics anuals precedents (per separat) a aquell en què es presenta la sol·licitud. Aquesta memòria haurà de ser signada pels membres de la junta directiva o òrgan de representació de l'entitat i, també, haurà de referir-se als extrems recollits a l'article 2.4 del Reial decret 1740/2003, de 19 de desembre, sobre procediments relatius a associacions d'utilitat pública, és a dir els extrems següents:

a) Nombre de socis -persones físiques o jurídiques- que integren l'associació.

b) Les activitats desenvolupades i els serveis prestats durant el temps a què es refereix la memòria, que no poden estar restringits exclusivament a beneficiar els seus associats, sinó obertes a qualsevol altre possible beneficiari que reuneixi les condicions i caràcters exigits pel tipus de finalitat de l'associació.

c) Els resultats obtinguts amb la realització d'aquestes activitats.

d) El grau o nivell de compliment efectiu de les seves finalitats estatutàries.

e) Nombre de beneficiaris o d'usuaris de les activitats o serveis que presta l'entitat, la classe i el grau d'atenció que reben, i els requisits o circumstàncies que han de reunir per tenir aquesta condició.

f) Els mitjans personals de què disposa l'entitat, amb expressió de la plantilla de personal.

g) Els mitjans materials i recursos amb què compta l'entitat, amb especial referència a les subvencions públiques i la seva aplicació.

h) Retribucions que han percebut en el dos darrers anys els membres dels òrgans de representació, ja sia per raó del seu càrrec o per la prestació de serveis diferents a les funcions que els corresponen, i se n'ha d'especificar la naturalesa laboral o mercantil i amb càrrec a quins fons s'han abonat.

i) L'organització dels distints serveis, centres o funcions en què es diversifica l'activitat de l'associació.

3. Documentació comptable

Comptes anuals dels dos darrers exercicis econòmics tancats, comprensives del balanç, el compte de pèrdues i guanys i, la memòria econòmica. Aquests documents se presentaran, normalment en format abreujat, per separat i amb la signatura dels membres de la junta directiva o òrgan de representació.

Cal destacar que la informació relativa als fluxos d'efectiu només serà obligatòria per a les entitats que formulin balanç i memòria econòmica en model normal.

4. Estatuts de l'associació

Còpia de la darrera versió dels Estatuts de l'associació.

5. Certificat de l'acord de la sol·licitud d'utilitat pública

Certificació de l'acord de l'òrgan competent de l'associació pel qual se sol·licita la declaració d'utilitat pública.

6. Certificat de la composició de la Junta Directiva

Certificat de la Junta Directiva o òrgan de representació actual: nom, cognoms, nacionalitat, domicili, càrrec que ocupen els membres i data de nomenament. S'ha de presentar aquest certificat quan la representació hagi patit alguna modificació respecte a la inscrita abans, i s'hi ha d'adjuntar una còpia del DNI o de la documentació acreditativa de la identitat dels representats.

 7. Certificats de l'Agència Tributària i Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social

Certificats relatius al compliment de les seves obligacions fiscals i de les obligacions amb la Seguretat Social.

8. Alta IAE

Còpia compulsada, si és el cas, de l'alta en l'epígraf corresponent de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE).

 9. Taxes

Ha de presentar-se el document unificat d'ingrés, validat per una entitat bancària, justificatiu d'haver abonat la taxa establerta (enllaç taxes).


Aclariments

Tots els documents s'han de presentar, i emplenar (inclosa la sol·licitud adreçada al Registre d'Associacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears), en castellà, atès que la resolució del procediment correspon al Registre Nacional d'Associacions.

Se poden trobar, i descarregar, els diferents models a presentar en la pàgina web del Ministeri de l'Interior; serveis al ciutadà; tràmits i gestions; associacions; utilitat pública.

El model de la sol·licitud adreçada al Registre d'Associacions de la CAIB se pot trobar, i descarregar, en aquesta pàgina web.

RENDICIÓ DE COMPTES DE LES ASSOCIACIONS DECLARADES D'UTILITAT PÚBLICA

Requisits previs:

Les entitats declarades d'utilitat pública han de rendir comptes de l'exercici tancat en els  sis mesos següents a la seva finalització.

L'obligació de la rendició de comptes serà d'aplicació a aquells exercicis econòmics que s'iniciïn en posterioritat a la data de la declaració d'utilitat pública (Ex.: una entitat declarada d'utilitat pública en el 2008, l'exercici econòmic de la qual finalitzi el 31 de desembre, els primers comptes anuals que haurà de presentar seran els del 2009 durant els primer semestre del 2010).

Documents a presentar per les associacions declarades d'utilitat pública per a complir amb l'obligació anual de rendició de comptes:

- Sol·licitudformulada per un representant de l'entitat, en la que figurin les dades d'identificació del sollicitant i els de l'entitat que representa; la descripció de la documentació que s'acompanya; el procediment que se formula; el lloc, data i signatura del sollicitant.

- Certificat expedit pel secretari o secretària de l'entitat, amb el vist i plau del president o presidenta, en el que consti l'acord de l'assemblea general de socis de l'aprovació dels comptes anuals i del nomenament, en el seu cas, d'auditors.

- Full de signatures d'aprovació de comptes.

- Comptes anuals, que comprenen el balanç de situació, el compte de resultats i la memòria econòmica, segons estableix el Pla General de Comptabilitat, (veure models a peu de pàgina). Aquest documents han d'estar signats pels membres de la junta directiva a totes les seves pàgines o, en tot cas, signades pel secretari o secretària i pel president o presidenta a totes les pàgines i, la resta de membres de la junta directiva a un full annex (veure annex).

- Informació sobre fluxos d'efectiu: sols serà obligatori per a aquelles entitats que formulin els comptes segons el model normal (veure model a peu de pàgina).

- Memòria d'Activitats, comprendrà una descripció de les activitats dutes a terme durant l'exercici tancat. Aquesta memòria ha d'estar signada per tots els membres de la junta directiva.


Las entitats declarades d'utilitat pública obligades a formular els comptes anuals en el model normal, han d'adjuntar un exemplar signat de l'informe d'auditoria.

 

MODELS COMPTABLES A PARTIR DE L'EXERCICI 2012

Comptes normals: 

Balanç

Compte de Resultats

Memòria Econòmica

Estat de fluxos comptables

Comptes abreviades:

Balanç

Compte de Resultats

Memòria Econòmica

Comptes de Microentitats:

Balanç   

Compte de Resultats  

Memòria Simplificada

 

Documents a presentar junt als comptes:

Liquidació de pressupost

Model d'Inventari

 

Trobareu més informació a Models de Comptes del Ministeri d'Interior

 

Nou Pla General Contable.pdfPla General Comptable d'Entitats sense finalitats lucratives