Torna

Registre d'Associacions

RENDICIÓ DE COMPTES DE LES ASSOCIACIONS DECLARADES D'UTILITAT PÚBLICA

Requisits previs:

Les entitats declarades d'utilitat pública han de rendir comptes de l'exercici tancat en els  sis mesos següents a la seva finalització.

L'obligació de la rendició de comptes serà d'aplicació a aquells exercicis econòmics que s'iniciïn en posterioritat a la data de la declaració d'utilitat pública (Ex.: una entitat declarada d'utilitat pública en el 2008, l'exercici econòmic de la qual finalitzi el 31 de desembre, els primers comptes anuals que haurà de presentar seran els del 2009 durant els primer semestre del 2010).

Documents a presentar per les associacions declarades d'utilitat pública per a complir amb l'obligació anual de rendició de comptes:

- Sol·licitudformulada per un representant de l'entitat, en la que figurin les dades d'identificació del sollicitant i els de l'entitat que representa; la descripció de la documentació que s'acompanya; el procediment que se formula; el lloc, data i signatura del sollicitant.

- Certificat expedit pel secretari o secretària de l'entitat, amb el vist i plau del president o presidenta, en el que consti l'acord de l'assemblea general de socis de l'aprovació dels comptes anuals i del nomenament, en el seu cas, d'auditors.

- Full de signatures d'aprovació de comptes.

- Comptes anuals, que comprenen el balanç de situació, el compte de resultats i la memòria econòmica, segons estableix el Pla General de Comptabilitat, (veure models a peu de pàgina). Aquest documents han d'estar signats pels membres de la junta directiva a totes les seves pàgines o, en tot cas, signades pel secretari o secretària i pel president o presidenta a totes les pàgines i, la resta de membres de la junta directiva a un full annex (veure annex).

- Informació sobre fluxos d'efectiu: sols serà obligatori per a aquelles entitats que formulin els comptes segons el model normal (veure model a peu de pàgina).

- Memòria d'Activitats, comprendrà una descripció de les activitats dutes a terme durant l'exercici tancat. Aquesta memòria ha d'estar signada per tots els membres de la junta directiva.


Las entitats declarades d'utilitat pública obligades a formular els comptes anuals en el model normal, han d'adjuntar un exemplar signat de l'informe d'auditoria.

 

MODELS COMPTABLES A PARTIR DE L'EXERCICI 2012

Comptes normals: 

Balanç

Compte de Resultats

Memòria Econòmica

Estat de fluxos comptables

Comptes abreviades:

Balanç

Compte de Resultats

Memòria Econòmica

Comptes de Microentitats:

Balanç   

Compte de Resultats  

Memòria Simplificada

 

Documents a presentar junt als comptes:

Liquidació de pressupost

Model d'Inventari

 

Trobareu més informació a Models de Comptes del Ministeri d'Interior

 

Nou Pla General Contable.pdfPla General Comptable d'Entitats sense finalitats lucratives