Torna

Registre d'Associacions

D'acord amb l'article 29 de la Llei orgànica de 22 de març, reguladora del dret d'associació i amb l'article 13 del Reial decret 949/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Registre nacional d’associacions, els registres d'associacions són públics i aquesta publicitat es fa efectiva mitjançant:

- Certificat del contingut dels assentaments:

Els certificats són l’únic mitjà d’acreditar fefaentment el contingut dels assentaments i dels documents dipositats. En cap cas el Registre ha d’expedir certificacions sobre dades corresponents a entitats inscrites en altres registres d’associacions.

La part interessada ha d'indicar a la sol·licitud de certificat, quina informació ha de constar: dades registrals relatives al membre que ostenta el càrrec de presidència, secretaria, tota la junta directiva o altres. Les dades registrals que figurin en el certificat seran les que constin en el Registre en el moment de realitzar la sol·licitud.

D'acord amb la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 7 de gener de 2019 per la qual s’estableix l’actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, la taxa per expedició de certificats és de 6,81 € i s'ha d'abonar a través de l'Agència Tributària de les Illes Balears.

Documentació que s'ha d'aportar:

- Sol·licitud de certificat.

Justificant de l'abonament de la taxa.


- Nota simple informativa:

A diferència del certificat de dades registrals, la nota simple informativa constitueix un mer trasllat de les dades registrals i, per tant, no es tracta d'un mitjà per acreditar fefaentment el contingut dels assentaments i dels documents dipositats. La part interessada ha d'indicar a la sol·licitud de nota informativa, quina informació ha de constar: dades registrals relatives al membre que ostenta el càrrec de presidència, secretaria, tota la junta directiva o altres.

Documentació que s'ha d'aportar:

- Sol·licitud de nota simple informativa.


- Còpia dels documents dipositats:

La part interessada ha d'indicar a la sol·licitud de còpia de documents dipositats, si aquestes còpies han de ser simples o autèntiques.

  • Còpies simples.

     Documentació que s'ha d'aportar:

     - Sol·licitud de còpia simple de documents dipositats.

  • Còpies autèntiques.

     Documentació que s'ha d'aportar:

     - Sol·licitud de còpia autèntica de documents dipositats.

     - Justificant de l'abonament de la taxa.


- Llistats:

La persona interessada pot consultar (i exportar les dades) de les associacions inscrites en el Registre d'Associacions de les Illes Balears, a través del l'enllaç següent:

https://www.caib.es/regentjurfront/principal.jsp?seleccion=asociacion01