Constitució d’una associació

Per a realitzar la inscripció d’una associació hi ha dues opcions:

De forma telemàtica: (si tots els fundadors signen la documentació electrònicament)

El tràmit s'ha de realitzar a través del Registre Electrònic General (Red Sara) i s’ha d’adjuntar la documentació següent:

1. Sol·licitud: signada electrònicament per un dels fundadors de l’entitat. S’ha d’emprar aquest model de sol·licitud.

2. Acta fundacional: el contingut mínim de l’acta fundacional s’estableix a l’article 6 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació. L’acta fundacional ha d’estar signada electrònicament per tots els membres fundadors. Es recomana emprar aquest model d’acta fundacional. Si un dels membres fundadors de l’associació és una persona jurídica, a més, s’ha d’aportar aquest model de certificat per a persona jurídica, signat electrònicament.

3. Estatuts: el contingut mínim dels estatuts s’estableix a l’article 7 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació. Els estatuts han d’estar signats electrònicament per tots els membres fundadors. Es recomana emprar aquest model d’estatuts.

4. Taxa: justificant de l’abonament de la taxa (model 046).

_________________________________________________________________________________________________

De forma presencial:

1. Sol·licitud: amb signatura manuscrita d'un dels fundadors de l'entitat. S’ha d’emprar aquest model de sol·licitud.

2. Acta fundacional: el contingut mínim de l’acta fundacional s’estableix a l’article 6 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació. S'han de presentar 2 exemplars originals de l’acta fundacional en paper, amb signatura manuscrita de tots els membres fundadors (no són vàlids els documents escanejats, còpies autèntiques, ni documents enviats telemàticament). Es recomana emprar aquest model d’acta fundacional. Si un dels membres fundadors de l’associació és una persona jurídica, a més, s’ha d’aportar aquest model de certificat per a persona jurídica.

3. Estatuts: el contingut mínim dels estatuts s’estableix a l’article 7 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació. S'han de presentar 2 exemplars originals dels estatuts en paper, amb signatura manuscrita de tots els membres fundadors en totes les pàgines (no són vàlids els documents escanejats, còpies autèntiques, ni documents enviats telemàticament). Es recomana emprar aquest model d’estatuts.

4. Taxa: justificant de l'abonament de la taxa (model 046).

Els exemplars originals de la documentació s'han de presentar o bé enviar-los a l'Oficina de Registre de la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques (Passeig Sagrera, 2 - 07012 de Palma).