Torna

Registre d'Associacions

INSCRIPCIÓ D'UNA ASSOCIACIÓ

Els documents que s'han presentar per inscriure un associació d'àmbit autonòmic són:

- Acta fundacional que ha de contenir:

- Nom i cognoms dels promotors si són persones físiques o la denominació o raó social si són persones jurídiques. En ambdós casos, la nacionalitat i el domicili (que ha d'incloure el codi postal) i el número de DNI, NIE o passaport.

- La voluntat dels promotors de constituir una associació i la denominació d'aquesta, que ha de ser coincident amb la que figura en els Estatuts. Si la denominació és en un idioma estranger, s'ha d'aportar un certificat amb la traducció del nom al català o al castellà.

- L'aprovació dels estatuts.

- El lloc, data d'atorgament de l'acta i la signatura dels promotors o dels seus representants en el cas de persones jurídiques i la identificació de les persones que exerceixen la representació de l'entitat i dels seus càrrecs en l'òrgan de govern de govern i representació (junta directiva).

S'ha de presentar dos exemplars originals de l'acta fundacional, amb la signatura de tots els membres fundadors.

L'acta fundacional ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

- Per a les persones físiques promotores, document acreditatiu de la seva identitat, i si actua mitjançant representant l'acreditació de la identitat d'aquest (còpia de DNI, NIE o passaport).

- Per a les persones jurídiques, certificat de l'acord vàlidament adoptat per l'òrgan competent on hi aparegui la voluntat de constituir l'associació i formar part d'ella, juntament amb la dessignació de la persona física que la representarà.

- Els promotors menors no emancipats majors de catorze anys, sense perjudici d'allò que estableixi el règim previst per a les associacions infantils, juvenils o d'alumnes, han d'aportar document acreditatiu del consentiment de la persona que hagi de suplir la seva capacitat (pare, mare o tutor legal).

- Si qualque promotor és estranger ha d'aportar la documentació acreditativa de comptar amb l'autorització d'estada o residència a Espanya.

Estatuts que formen part de l'acta fundacional i han de contenir tots els extrems de l'article 7 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació (BOE núm. 73, de 26 de març de 2002).

S'ha de presentar dos exemplars originals dels estatuts, signats en totes les pàgines per tots els membres fundadors.

- Taxes: s'ha de presentar el document unificat d'ingrés (model 046); validat per una entitat bancària, o bé, a través de la pàgina web de l'Agència Tributària de les Illes Balears; justificatiu d'haver abonat la taxa establerta (vegeu l'apartat de taxes)

- Sol·licitud:(original i còpia), formulada pel representat de l'entitat en la qual figurin les dades d'identificació de la persona sol·licitant (nom, DNI, domicili, número de telèfon, etc).

La sol·licitud, juntament amb la resta de la documentació, ha de dirigir-se al Registre d'Associacions de la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears (Passeig Sagrera, 2- 07012 Palma).