Constitució d’una associació

Per a realitzar la sol·licitud d’inscripció d’una associació s’ha d’adjuntar la documentació següent:

En cas de fer la sol·licitud de forma telemàtica:

La sol·licitud d’inscripció de constitució s’ha d'enviar a través del Registre Estatal Comú (Red Sara) i s’ha d’adjuntar la documentació següent:

1. Sol·licitud: signada electrònicament per un dels promotors de l’entitat. S’ha d’emprar aquest model de sol·licitud.

2. Acta fundacional: el contingut mínim de l’acta fundacional s’estableix a l’article 6 de la Llei orgànica, de 22 de març, reguladora del dret d'associació. L’acta fundacional ha d’estar signada electrònicament per tots els membres fundadors. És aconsellable emprar aquest model d’acta fundacional. Si un del membres fundadors de l’associació és una persona jurídica, a més a més s’ha d’aportar aquest model de certificat per a persona jurídica, signat electrònicament.

3. Estatuts: el contingut mínim dels estatuts s’estableix a l’article 7 de la Llei orgànica, de 22 de març, reguladora del dret d'associació. Els estatuts han d’estar signats electrònicament per tots els membres fundadors. És aconsellable emprar aquest model d’estatuts.

4. Taxa: justificant d’abonament de la taxa (model 046).

_________________________________________________________________________________________________

En cas de fer la sol·licitud de forma presencial:

1. Sol·licitud: signada per un dels promotors de l’entitat. S’ha d’emprar aquest model de sol·licitud.

2. Acta fundacional: el contingut mínim de l’acta fundacional s’estableix a l’article 6 de la Llei orgànica, de 22 de març, reguladora del dret d'associació. S'han de presentar 2 exemplars originals de l’acta fundacional en paper, amb signatura manual de tots els membres fundadors (no són vàlids els documents escanejats, ni còpia autèntica, ni documents enviats telemàticament). És aconsellable emprar aquest model d’acta fundacional. Si un del membres fundadors de l’associació és una persona jurídica, a més a més s’ha d’aportar aquest model de certificat per a persona jurídica, signat.

3. Estatuts: el contingut mínim dels estatuts s’estableix a l’article 7 de la Llei orgànica, de 22 de març, reguladora del dret d'associació. S'han de presentar 2 exemplars originals dels estatuts en paper, amb signatura manual de tots els membres fundadors en totes les pàgines (no són vàlids els documents escanejats, ni còpia autèntica, ni documents enviats telemàticament). És aconsellable emprar aquest model d’estatuts.

Els exemplars originals en paper de l’acta fundacional i dels estatuts, i si escau, del certificat de persona jurídica, s'han de presentar en el Registre de la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques (Passeig Sagrera, 2 - 07012 de Palma), o bé, fent-los arribar mitjançant Correus o servei de missatgeria al Servei d’Entitats Jurídiques situat en el C/ Sant Pere, 3 – 07012 de Palma, adjuntant còpia del justificant del registre d’entrada electrònic, de qualsevol registre oficial.

4. Taxa: justificant d’abonament de la taxa (model 046).