Torna

Registre d'Associacions

INSCRIPCIÓ DE LA IDENTITAT DELS TITULARS DE LA JUNTA DIRECTIVA O ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ

 

Els documents que s'han de presentar per a la inscripció o modificació dels titulars de la junta directiva o l' òrgan de representació són:

 

- Sol·licitud:(original i còpia), formulada per la persona interessada en la qual figurin les dades d'identificació del sol·licitant (nom, número del DNI, domicili i número de telèfon).

- Certificat de canvi de junta directiva, estès per les persones o càrrecs amb facultat per certificar-los pel qual s'hagi elegit o modificat als titulars de la junta directiva o l'òrgan de representació, i també la data en què s'hagi adoptat, amb els noms, els llinatges, el domicili, la nacionalitat, i el número d'identificació fiscal, si són persones físiques; la raó social o denominació si els titulars són persones jurídiques, amb les dades d'identificació de les persones físiques que actuaran en nom seu; la data del nomenament i, si s'escau, de la ratificació i acceptació pels titulars; la data de la revocació i del cessament, si s'escau, dels titulars sortints; les firmes dels titulars i, si s'escau, dels titulars sortints. En tots els casos, és necessària la signatura dels titulars de la nova junta directiva i les signatures dels titulars sortints, o en substitució, escrits de dimissió, renúncia, etc.

- Taxes: ha de presentar-se el document unificat d'ingrés, validat per una entitat bancària, justificatiu d'haver abonat la taxa establerta (vegeu l'apartat de taxes).