Torna

Registre d'Associacions

Canvi de junta directiva


La sol·licitud d’inscripció de canvi de junta directiva s’ha de realitzar a través del Registre Estatal Comú (Red Sara) i s’ha d’adjuntar la documentació següent:


1. Sol·licitud: amb signatura manual o electrònica. S’ha d’emprar aquest model de sol·licitud.


2. Certificat de canvi de junta directiva: amb signatura manual o electrònica, com a mínim, per secretari i president entrant. És aconsellable emprar aquest model de certificat de junta directiva.

3. Taxa: Justificant d’abonament de la taxa.