D’acord amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques les persones jurídiques estan obligades en tot cas a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu.

Per aquest motiu:

- Sol·licituds:

S’han de presentar a través del Registre electrònic Comú (REC). Per accedir al Registre Electrònic heu de disposar d'un Certificat Digital instal·lat al sistema operatiu o del DNI electrònic amb el vostre lector de targetes degudament instal·lat i configurat. Aquest accés permetrà la creació i l'enviament de registres electrònics o la cerca d'aquests.

Si no disposeu de cap d'aquestes mesures d'identificació electrònica podeu sol·licitar el vostre Certificat Digital a la pàgina de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre de la Reial Casa de la Moneda o bé sol·licitar la vostra Cl@ve PIN o Cl@ve Permanent per a l'accés únicament a la cerca de registres.

En relació a la plataforma Cl@ve podeu consultar el manual d’usuari que proporciona el REC a la seva pàgina web, podeu telefonar al 060 o personar-vos a una de les oficines de registre habilitades per donar informació sobre Clave.

La documentació adjunta a la sol·licitud ha d’estar signada electrònicament.

- Notificacions:

Es realitzaran exclusivament de forma electrònica a la Carpeta Ciutadana (vinculada al DNI/NIE del sol·licitant o al CIF de l’associació) disponible a l’adreça: http://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm

Simultàniament s’enviarà al correu electrònic facilitat a la sol·licitud un avís de posada a disposició d’una nova notificació a la carpeta ciutadana.

D’acord amb l’article 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, les notificacions per mitjans electrònics s’entenen practicades en el moment en què es produeixi l’accés al seu contingut a través de la carpeta ciutadana de l’entitat.

Per altra banda, s’entén rebutjada quan hagin transcorregut deu (10) dies naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que s’accedeixi al seu contingut. Per aquest motiu, es recomana estar pendent del correu electrònic facilitat per rebre l’avís de notificació i accedir de forma periòdica a la carpeta ciutadana de l’entitat.