Torna

Registre d'Associacions

ESMENA DE DEFICIÈNCIES

1. Quan la documentació presentada inicialment no s'adapta a la normativa legal o hi manca algun document necessari per a la tramitació correcta de l'expedient, es requereix la persona interessada perquè n'esmeni les deficiències.

2. Hi ha un termini de 10 dies per esmenar les deficiències i/o presentar els documents preceptius indicats. Transcorregut aquest termini es considerarà que es desisteix de la petició (art. 71).