Torna

Registre d'Associacions

Modificació d’Estatuts

La sol·licitud de modificació dels estatuts d’una associació s’ha de realitzar a través del Registre Estatal Comú (Red Sara) i s’ha d’adjuntar la documentació següent:

En cas de fer la sol·licitud de forma telemàtica:

1. Sol·licitud: signada electrònicament. S’ha d’emprar aquest model de sol·licitud.

2. Certificat de modificació d’estatuts: signat electrònicament per secretari i president entrant. És aconsellable emprar aquest model de certificat de modificació d'estatuts.

3. Texte íntegre dels nous estatuts: signats electrònicament per secretari i president. S’ha de fer constar mitjançant diligència a la part final del document que s’han inclòs dins el nou texte les modificacions acordades per l’assemblea general, així com la data de celebració d’aquesta. Per aquest motiu, és aconsellable emprar aquest model d’estatuts.

Els exemplars originals en paper el certificat de modificació i els nous estatuts, es poden presentar en el Registre de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, o bé, fent-los arribar mitjançant Correus o servei de missatgeria al Servei d’Entitats Jurídiques situat en el C/ Sant Pere, 3 – 07012 de Palma, adjuntant còpia del justificant del registre d’entrada electrònic, de qualsevol registre oficial.

4. Taxa: Justificant d’abonament de la taxa.

__________________________________________________________________________________________________

En cas de fer la sol·licitud de forma presencial:

1. Sol·licitud: signada. S’ha d’emprar aquest model de sol·licitud.

2. Certificat de modificació d’estatuts: signat manualment per secretari i president. És aconsellable emprar aquest model de certificat de modificació d'estatuts.

3. Texte íntegre dels nous estatuts: 2 exemplars signats manualment en tots els fulls per secretari i president. S’ha de fer constar mitjançant diligència a la part final del document que s’han inclòs dins el nou texte les modificacions acordades per l’assemblea general, així com la data de celebració d’aquesta. Per aquest motiu, és aconsellable emprar aquest model d’estatuts.

Els exemplars originals en paper el certificat de modificació i els nous estatuts, es poden presentar en el Registre de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, o bé, fent-los arribar mitjançant Correus o servei de missatgeria al Servei d’Entitats Jurídiques situat en el C/ Sant Pere, 3 – 07012 de Palma, adjuntant còpia del justificant del registre d’entrada electrònic, de qualsevol registre oficial.

4. Taxa: Justificant d’abonament de la taxa.