Torna

Registre d'Associacions

INSCRIPCIÓ DE MODIFICACIÓ D'ESTATUTS

Els documents que s'han de presentar per inscriure una modificació d'estatuts són:

- Model de certificat de modificació d'estatuts o Acta compulsada de la sessió de l'assemblea general de l'associació, en la qual es reculli l'acord de modificació i es mencioni l'article o els articles modificats, i també el quòrum d'assistència i el resultat de la votació i la data d'aprovació, o certificat d'aquesta (que reculli els extrems esmentats) expedit pels representants de l'entitat.

- Dos exemplars del texte íntegre dels nous estatuts, que ha de contenir els articles modificats, i que ha d'estar signat en totes les pàgines. (En aquest cas seria suficient amb la signatura del president i del secretari).

Al final del qual s'ha de fer constar, mitjançant la diligència oportuna, que han quedat redactats incloent-hi les modificacions acordades en la sessió de l'assemblea general que haurà tingut lloc amb aquesta finalitat, la data de la qual s'ha de concretar.

- Taxes: ha de presentar-se el document unificat d'ingrés, validat per una entitat bancària, justificatiu d'haver abonat la taxa establerta (vegeu l'apartat de taxes).

- Sol·licitud: (original i còpia), formulada pel representant de l'entitat en la qual figurin les dades d'identificació del sol.licitant (nom, DNI, domicili i número de telèfon) i la identificació de l'associació que representa (nom, número d'inscripció en el Registre d'Associacions i domicili).

 

 - En el cas que s'hagi dut a terme un canvi de junta directiva cal que presenteu alhora un Procediment d'inscripció de canvi de junta directiva