Torna

Registre d'Associacions

INSCRIPCIÓ DE L'OBERTURA O TANCAMENT DE DELEGACIONS

Els documents a presentar per a la inscripció de l'obertura, canvi o tancament de delegacions o establiments són:

1. Sol·licitud: (original i còpia).

2. Còpia de l'Acta de la reunió de l'òrgan competent, o certificat acreditatiu de la reunió signat pels representatnts de l'entitat:

    Model de certificat d'obertura de delegació


3. Taxes: ha de presentar-se el document unificat d'ingrés, validat per una entitat bancària, justificatiu d'haver abonat la taxa establerta (vegeu l'apartat de taxes).