Torna

Registre d'Associacions

INSCRIPCIÓ D'UNA FEDERACIÓ, CONFEDERACIÓ O UNIÓ D'ASSOCIACIONS

Per poder tramitar la inscripció d'una federació, confederació o unió d'associacions, es requereix un mínim de tres associacions constituïdes d'acord amb la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació (BOE núm. 73, de 26 de març de 2002), i que els membres siguin persones jurídiques de naturalesa associativa constituïdes i inscrites en el registre d'associacions corresponent, d'acord amb la llei orgànica esmentada.

Els documents que s'han de presentar per a la inscripció són:

- Acta Fundacional de la federació, confederació o unió d'associacions, en la qual s'ha de fer constar, a més de l'acord de constitució i d'aprovació dels Estatuts, la denominació, els números d'inscripció i el domicili de cadascuna de les associacions fundadores (tres com a mínim); el nom, els llinatges, la nacionalitat, el domicili i la resta de dades d'identificació dels seus representants i les seves signatures, i el lloc i la data d'adopció de l'acord de constitució.

S'ha de presentar dos exemplars originals de l'acta fundacional, amb la signatura de tots els membres fundadors. Així mateix s'ha de fer constar la identificació de les persones i entitats, si s'escau, que exerceixin la representació de la federació, confederació o unió, dels càrrecs que ocupen a la junta directiva o òrgan de representació.

- Còpia de la documentació acreditativa de la identitat dels representants de l'entitat federativa (DNI, NIE o passaport).

Certificat: cada associació que s'integri a la federació, la confederació o la unió d'associacions ha d'aportar un certificat, que han d'expedir els representants, justificatiu d'haver-se adoptat l'acord d'integració i de la designació de la persona que representa l'associació en l'acte constitutiu de l'entitat federativa, i s'hi ha de fer constar el número d'inscripció en el registre corresponent, la denominació exacta i el domicili social. Ha de presentar-se la documentació acreditativa de la identitat dels representants.

- Estatuts que formen part de l'acta fundacional i han de contenir els extrems de l'article 7 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.

S'ha de presentar dos exemplars originals dels estatuts signat en totes les pàgines. (En aquest cas seria suficient amb la signatura del president i del secretari).

- Taxes: s'ha de presentar el document unificat d'ingrés (model 046); validat per una entitat bancària, o bé, a través de la pàgina web de l'Agència Tributària de les Illes Balears; justificatiu d'haver abonat la taxa establerta (vegeu l'apartat de taxes)

Sol·licitud: (original i còpia), formulada pel representant de l'entitat federativa en la qual figurin les dades d'identificació de la persona sol·licitant (nom, DNI o NIE, domicili i número de telèfon) i la identificació de l'entitat que representa (nom, CIF, número d'inscripció en el Registre d'Associacions i domicili).

La sol·licitud, juntament amb la resta de la documentació, ha de dirigir-se al Registre d'Associacions Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears (Passeig Sagrera, 2. 07012 Palma).