Torna

Registre d'Associacions

INSCRIPCIÓ D'UNA FEDERACIÓ, CONFEDERACIÓ O UNIÓ D'ASSOCIACIONS

Per poder tramitar la inscripció d'una federació, confederació o unió d'associacions, es requereix un mínim de tres associacions constituïdes d'acord amb la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació (BOE núm. 73, de 26 de març de 2002), i que els membres siguin persones jurídiques de naturalesa associativa constituïdes i inscrites en el registre d'associacions corresponent, d'acord amb la llei orgànica esmentada.

Els documents que s'han de presentar per a la inscripció són:

- Acta fundacional de la federació, confederació o unió d'associacions, la qual s'ha de fer constar, a més de l'acord de constitució i d'aprovació dels Estatuts, la denominació, els números d'inscripció i el domicili de cadascuna de les associacions fundadores (tres com a mínim); el nom, els llinatges, la nacionalitat, el domicili i la resta de dades d'identificació dels seus representants i les seves signatures electròniques, i el lloc i la data d'adopció de l'acord de constitució (l'acta s'ha de presentar amb signatures electròniques). Així mateix s'ha de fer constar la identificació de les persones i entitats, si s'escau, que exerceixin la representació de la federació, confederació o unió, dels càrrecs que ocupen a la junta directiva o òrgan de representació.


- Còpia de la documentació acreditativa de la identitat dels representants de l'entitat federativa.


- De cada associació que s'integri a la federació, la confederació o la unió d'associacions s'ha d'aportar un certificat, que han d'expedir els representants, justificatiu d'haver-se adoptat l'acord d'integració i de la designació de la persona que representa l'associació en l'acte constitutiu de l'entitat federativa, i s'hi ha de fer constar el número d'inscripció en el registre corresponent, la denominació exacta i el domicili social. Ha de presentar-se la documentació acreditativa de la identitat dels representants.

- Estatuts que formen part de l'acta fundacional i han de contenir els extrems de l'article 7 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació. Els han de signar electrònicament els representants de totes les associacions fundadores.

- Taxes: s'ha de presentar el document unificat d'ingrés, validat per qualsevol entitat bancària, justificatiu d'haver abonat la taxa establerta (veure l'apartat de taxes).

Sol·licitud formulada pel representant de l'entitat federativa en la qual figurin les dades d'identificació de la persona sol·licitant (nom, DNI o NIE, domicili i número de telèfon) i la identificació de l'entitat que representa (nom, CIF, número d'inscripció en el Registre d'Associacions i domicili).


INSCRIPCIÓ D'INCORPORACIÓ D'ASSOCIACIONS A UNA FEDERACIÓ,CONFEDERACIÓ O UNIÓ D'ASSOCIACIONS O DE LA SEVA PERTINENÇA A ENTITATS INTERNACIONALS

Incorporació d'Associacions a una Federació, Confederació o Unió d' Associacions, o separació d'aquestes.

Si una vegada constituïda i inscrita una federació, confederació o unió d'associacions hi ha incorporacions o separacions posteriors d'associacions, per tramitar-ne la inscripció en el Registre, s'han d'aportar els documents següents:

  • Acta de reunió o l'acord adoptat de l'entitat federativa, o certificat de l'acta o de l'acord estès per les persones o els càrrecs de l'entitat federativa amb facultat per certificar-los, en el qual s'hagi resolt la incorporació o separació de l'associació o associacions, i també la data en la qual s'hagi adoptat. S'ha de fer constar la denominació exacta i el domicili social de l'entitat federativa que representa la persona sol·licitant; la denominació exacta, el domicili social i el número d'inscripció en el corresponent registre d'associacions de l'associació o associacions que incorporen o se separen de la federació, confederació o unió d'associacions.

  • Certificat de la composició de la junta directiva o òrgan de representació de l'entitat federativa (nom, cognoms, domicili, nacionalitat i número d'identificació fiscal si són persones físiques; la raó social o denominació si els titulars són persones jurídiques, amb les dades d'identificació de les persones físiques que actuen en nom seu i el nom de l'associació a la que representen, i, en ambdós casos, el càrrec que ocupen a la junta directiva o òrgan de representació; la data del nomenament i, si s'escau, de la ratificació i acceptació pels titulars; la data de la revocació i de cessament, si s'escau, dels titulars sortints; les signatures electròniques dels titulars i, si s'escau, dels sortints). S'ha d'indicar la data de reunió o de l'acord adoptat per l'òrgan de govern de l'entitat en la qual va ser elegida. Aquest certificat s'ha de presentar quan la representació hagi patit alguna modificació respecte a la inscrita anteriorment, i s'hi ha d'adjuntar una còpia del DNI o de la documentació acreditativa de la identitat dels representants.

  • Per cada una de les associacions que s'incorporin a la federació, confederació o unió d'associacions, un certificat, expedit per les persones o càrrecs amb facultat per certificar, de l'acord adoptat per integrar-se i la designació de la persona o persones que la representi en l'entitat federativa. Certificat federació

  • Sol·licitud: que ha de formular el representant de la federació, confederació o unió d'associacions, en la qual figurin les dades d'identificació de la persona sol·licitant (nom, càrrec que ocupa en l'entitat o condició en la qual actua, número d'identificació fiscal, domicili, número de telèfon i signatura electrònica), identificació de l'entitat (denominació, domicili, nom de domini o adreça d'Internet, número d'identificació fiscal, número d'inscripció en el Registre d'Associacions), descripció de la documentació que s'hi adjunta i petició que es formula.

  • Taxes: ha de presentar-se el document unificat d'ingrés, validat per una entitat bancària, justificatiu d'haver abonat la taxa establerta (vegeu l'apartat de taxes).

Pertinença a Entitats Internacionals i separació d'aquestes

Els documents que s'han de presentar per inscriure la pertinença d'una entitat associativa a entitats internacionals, o separació d'aquestes, són:

  • Documentació acreditativa de la identitat i naturalesa de l'entitat internacional a què es pertany i dels acords dels òrgans de govern d'aquella pels quals s'accepta la incorporació o separació de l'entitat associativa.

  • Certificat de la composició de la junta sirectiva o òrgan de representació de l'associació (nom, cognoms, domicili, nacionalitat, número d'identificació fiscal si són persones físiques; la raó social o denominació si els titulars són persones jurídiques, amb les dades d'identificació de les persones físiques que actuen en nom seu, i, en ambdós casos, el càrrec que ocupen en la junta directiva o òrgan de representació; la data del nomenament i, si s'escau, de la ratificació i acceptació pels titulars; la data de la revocació i de cessament, si s'escau, dels titulars sortints; les signatures electròniques dels titulars i, si s'escau, dels sortints). S'hi ha d'indicar la data de reunió o de l'acord adoptat per l'òrgan de govern de l'associació en la qual va ser elegida. Aquest certificat s'ha de presentar quan la representació hagi patit alguna modificació respecte a la inscrita anteriorment, i s'hi ha d'adjuntar una còpia del DNI o de la documentació acreditativa de la identitat dels representants.

  • Sol·licitud: que ha de formular el representant de l'entitat associativa, en la qual figurin les dades d'identificació del sol·licitant (nom, càrrec que ocupa en l'associació o condició en la qual actua, número d'identificació fiscal, domicili, número de telèfon i signatura electrònica), identificació de l'associació (denominació, domicili, nom de domini o adreça d'Internet, número d'identificació fiscal i número d'inscripció en el Registre d'Associacions), descripció de la documentació que s'acompanya i petició que es formula.