Torna

Registre d'Associacions

INSCRIPCIÓ D'INCORPORACIÓ D'ASSOCIACIONS A UNA FEDERACIÓ, CONFEDERACIÓ O UNIÓ D'ASSOCIACIONS O DE LA SEVA PERTINENÇA A ENTITATS INTERNACIONALS

A) INCORPORACIÓ D'ASSOCIACIONS A UNA FEDERACIÓ, CONFEDERACIÓ O UNIÓ D'ASSOCIACIONS, O SEPARACIÓ D'AQUESTES

Si una vegada constituïda i inscrita una federació, confederació o unió d'associacions hi ha incorporacions o separacions posteriors d'associacions, per tramitar-ne la inscripció en el Registre, s'han d'aportar els documents següents:

  • Acta de reunió o l'acord adoptat de l'entitat federativa, o certificat de l'acta o de l'acord estès per les persones o els càrrecs de l'entitat federativa amb facultat per certificar-los, en el qual s'hagi resolt la incorporació o separació de l'associació o associacions, i també la data en la qual s'hagi adoptat. S'ha de fer constar la denominació exacta i el domicili social de l'entitat federativa que representa la persona sol·licitant; la denominació exacta, el domicili social i el número d'inscripció en el corresponent registre d'associacions de l'associació o associacions que incorporen o se separen de la federació, confederació o unió d'associacions
  • Certificat de la composició de la junta directiva o òrgan de representació de l'entitat federativa (nom, cognoms, domicili, nacionalitat i número d'identificació fiscal si són persones físiques; la raó social o denominació si els titulars són persones jurídiques, amb les dades d'identificació de les persones físiques que actuen en nom seu i el nom de l'associació a la que representen, i, en ambdós casos, el càrrec que ocupen a la junta directiva o òrgan de representació; la data del nomenament i, si s'escau, de la ratificació i acceptació pels titulars; la data de la revocació i de cessament, si s'escau, dels titulars sortints; les signatures electròniques dels titulars i, si s'escau, dels sortints). S'ha d'indicar la data de reunió o de l'acord adoptat per l'òrgan de govern de l'entitat en la qual va ser elegida. Aquest certificat s'ha de presentar quan la representació hagi patit alguna modificació respecte a la inscrita anteriorment.
  • Per cada una de les associacions que s'incorporin a la federació, confederació o unió d'associacions, un certificat, expedit per les persones o càrrecs amb facultat per certificar, de l'acord adoptat per integrar-se i la designació de la persona o persones que la representi en l'entitat federativa. Certificat federació
  • Sol·licitud: que ha de formular el representant de la federació, confederació o unió d'associacions, en la qual figurin les dades d'identificació de la persona sol·licitant (nom, càrrec que ocupa en l'entitat o condició en la qual actua, número d'identificació fiscal, domicili, número de telèfon i signatura electrònica), identificació de l'entitat (denominació, domicili, nom de domini o adreça d'Internet, número d'identificació fiscal, número d'inscripció en el Registre d'Associacions), descripció de la documentació que s'hi adjunta i petició que es formula.
  • Taxes: ha de presentar-se el document unificat d'ingrés, validat per una entitat bancària, justificatiu d'haver abonat la taxa establerta (vegeu l'apartat de taxes).

 

 

B) PERTINENÇA A ENTITATS INTERNACIONALS I SEPARACIÓ D'AQUESTES

Els documents que s'han de presentar per inscriure la pertinença d'una entitat associativa a entitats internacionals, o separació d'aquestes, són:

  • Documentació acreditativa de la identitat i naturalesa de l'entitat internacional a què es pertany i dels acords dels òrgans de govern d'aquella pels quals s'accepta la incorporació o separació de l'entitat associativa.
  • Certificat de la composició de la junta sirectiva o òrgan de representació de l'associació (nom, cognoms, domicili, nacionalitat, número d'identificació fiscal si són persones físiques; la raó social o denominació si els titulars són persones jurídiques, amb les dades d'identificació de les persones físiques que actuen en nom seu, i, en ambdós casos, el càrrec que ocupen en la junta directiva o òrgan de representació; la data del nomenament i, si s'escau, de la ratificació i acceptació pels titulars; la data de la revocació i de cessament, si s'escau, dels titulars sortints; les signatures electròniques dels titulars i, si s'escau, dels sortints). S'hi ha d'indicar la data de reunió o de l'acord adoptat per l'òrgan de govern de l'associació en la qual va ser elegida. Aquest certificat s'ha de presentar quan la representació hagi patit alguna modificació respecte a la inscrita anteriorment, i s'hi ha d'adjuntar una còpia del DNI o de la documentació acreditativa de la identitat dels representants.
  • Sol·licitud: que ha de formular el representant de l'entitat associativa, en la qual figurin les dades d'identificació del sol·licitant (nom, càrrec que ocupa en l'associació o condició en la qual actua, número d'identificació fiscal, domicili, número de telèfon i signatura electrònica), identificació de l'associació (denominació, domicili, nom de domini o adreça d'Internet, número d'identificació fiscal i número d'inscripció en el Registre d'Associacions), descripció de la documentació que s'acompanya i petició que es formula.