Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Inversions en transformació i comercialització de productes agraris, 2021

Fomentar les inversions en transformació, comercialització i/o desenvolupament de productes agrícoles,

Codi SIA

2414638

Persones destinatàries

Empreses de transformació i comercialització agraris

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Tràmits

X

Presentació de sol.licituds

Requisits

a)Siguin titulars d'una empresa dedicada a la transformació, comercialització o desenvolupament dels productes agrícoles previstos a l'annex I del Tractat de la Unió Europea, tret dels productes de la pesca. b) No estiguin en crisi

Documentació a presentar

a) Persones físiques: si n'és del cas, document que acrediti la seva representació.

b) Persones jurídiques: fotocòpia del NIF de l'entitat, dels estatuts socials degudament inscrits en el registre corresponent i del document que acrediti la seva representació.

c) Memòria agronòmica que detalli:

1) Inversions a realitzar.

2) Matèries primeres agràries i productes finals, especificant la seva procedència, les capacitats productives i de transformació.

3) Benefici econòmic de la inversió per als productors de matèries primeres agrícoles i ramaderes.

4) Repercussió de les actuacions, com a mínim, en un d'aquests punts:

Millorar el rendiment, la competitivitat i el desenvolupament econòmic.

Fomentar els productes de qualitat.

Afavorir la innovació i el respecte al medi ambient, la seguretat laboral, la higiene, el benestar animal i millorar les ràtios de sostenibilitat social, econòmica i ambiental.

5) Viabilitat tècnica del projecte, especificant capacitats productives i de transformació, instal·lacions i sortides comercials.

d) Còpia del projecte bàsic, en cas de realitzar obra major.

e) Documentació acreditativa que l'empresa no està en crisi, segons s'indica al model de sol·licitud, d'acord amb el punt 2.2 de les Directrius sobre ajudes estatals de salvament i de reestructuració d'empreses no financeres en crisi (2014/C 249/01). En cas que la inversió superi els 200.000,00€, s'haurà de presentar certificat d'un auditor extern que acrediti que l'empresa no està en crisi.

f) Plànols o croquis en els quals hi figuri l'emplaçament de les inversions.

g) Si n'és el cas, pressuposts o factures proforma de les inversions objecte d'ajuda confeccionats pels seus fabricants o instal·ladors autoritzats. S'han de presentar els tres pressuposts en el cas del que estableix l'apartat 4.9 d'aquesta Resolució.

h) En cas de compra d'edificis, certificat de taxador independent degudament acreditat i inscrit en el registre oficial, i declaració jurada del venedor per si l'edifici ha obtingut una altra subvenció nacional o comunitària en els darrers deu anys.

i) Sol·licitud de llicència d'obres, si n'és del cas.

j) Si escau, documentació justificativa del compliment d'algun dels supòsits establerts a l'apartat 5.1 d'aquesta Resolució, d'increment de percentatge d'ajuda.

k) Si n'és el cas, documentació justificativa del compliment d'algun dels criteris de puntuació establerts a l'apartat 7.2 de la present Resolució.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Fins 15 de juliol de 2021

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Contacte

Servei o Secció responsable

Ajudes Al Desenvolupament Rural

C/ de la Reina Constança, 4. Tel.: 971176555 - Fax: 971176871

X

Esmena de deficiències

Requisits

Haver presentat sol·licitud d'ajuda.

Documentació a presentar

Accedeix al tràmit telemàtic

Termini màxim

.Abans de la proposta de resolució

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Contacte

Servei o Secció responsable

Ajudes Al Desenvolupament Rural

C/ de la Reina Constança, 4. Tel.: 971176555 - Fax: 971176871

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Finalitat

Incorporar les dades personals necessàries als nostres sistemes d'informació per tramitar l'ajuda sol·licitada d'acord amb la convocatòria

Legitimació

Consentiment de l'interessat

Destinatari

Es cediran les dades a qualsevol organisme autonomic, estatal i/o europeu que d'acord amb la normativa d'aplicació hagui de ser destinatari de la informació de les dades personals tractades pel FOGAIBA en qualsevol dels àmbits directament relacionats amb la gestió de les subvencions

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar