Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria professors interins curs 2021-2022

Cobrir places de professors interins curs 2021-2022

Codi SIA

2402177

Persones destinatàries

Aspirants a funcionaris interins docents curs 2021-2022

Termini per a resoldre i notificar

-

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Personal Docent

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

Els especificats a la convocatòria pública per formar una borsa d'aspirants interins.

Documentació a presentar

La sol·licitud és telemàtica.

Termini màxim

Fins el 23/03/2021 per presentar sol·licituds.

Forma de presentació

Les sol·licitud relatives a aquest procediment administratiu han de ser presentades mitjançant el seu tràmit telemàtic, al qual podeu accedir fent un "clic" al botó «Inicia un nou tràmit». Per poder fer aquest tipus d’enviaments, us heu d'identificar mitjançant algun dels sistemes que visualitzareu en iniciar el tràmit. Podeu consultar aquests sistemes en l'apartat d' «Identificació i signatura electrònica» de la Seu Electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Personal Docent

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Personal Docent

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 1a planta). Tel.: 971177800 - Fax: 971176896

(ajfloresclemente@dgpdocen.caib.es)