Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria extraordinària de subvencions SOIB Reactiva 2020

L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar projectes que incloguin la contractació de persones aturades que no puguin inserir-se en el mercat laboral a causa de la crisi econòmica com a conseqüència de la COVID-19, per tal que puguin mantenir les seves competències professionals i millorar l'ocupabilitat.

Codi SIA

2328077

Persones destinatàries

Poden acollir-se a aquesta convocatòria els ajuntaments i els consells insulars, així com les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, dins l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre i notificar les resolucions és de tres (3) mesos des de l'endemà d'haver-se publicat la convocatòria al BOIB.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Presentació de les sol·licituds des del 4 de setembre fins al 18 de setembre de 2020

Requisits

Poden acollir-se a aquesta convocatòria els ajuntaments i els consells insulars, així com les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, dins l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Documentació a presentar

Tots els documents s'han de presentar signats electrònicament, inclosa la sol·licitud.

Juntament amb el tràmit de sol·licitud a través de l'aplicació SOIB ACCFOR i amb els models que estaran disponibles en aquesta aplicació, s'hi ha d'adjuntar la documentació següent:

a) Per a les entitats locals: NIF de l'entitat local sol·licitant i un certificat de l'òrgan competent de l'entitat acreditatiu de la representació amb què actua la persona signant de la sol·licitud.

b) Per a les entitats dependents o vinculades: NIF de l'entitat sol·licitant i documentació acreditativa de la representació amb què actua la persona signant de la sol·licitud; els estatuts degudament inscrits en el registre corresponent, o documentació que acrediti el caràcter d'entitat dependent o vinculada.

c) Projecte/Pressupost.

d) Declaració responsable de l'òrgan competent específica de la convocatòria de:

- Disposar d'assignació pressupostària suficient per fer-se càrrec de les despeses no subvencionades pel SOIB que hagi de finançar l'entitat per executar l'activitat.

- Que l'entitat és competent per executar el projecte directament i actua en qualitat d'Administració Pública o exercici d'autoritat.

- Que els salaris que percebran les persones desocupades contractades per ocupar els llocs de treball relacionats al projecte presentat, i per als quals es demana la subvenció, s'han determinat segons el grup professional corresponent i d'acord amb el conveni col·lectiu, taula salarial o acord que sigui legalment aplicable i que en cap cas pot ser inferior a l'SMI.

- Que els contractes que s'hagin de formalitzar a l'empara d'aquesta convocatòria no poden ser destinats a cobrir llocs de feina estructurals de caràcter permanent.

- Que disposa d'una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els danys que es puguin causar a terceres persones en l'execució del projecte, o que es compromet a fer-se'n càrrec, i per tant, el SOIB queda exonerat de qualsevol responsabilitat.

- La veracitat de dades bancàries aportades i que la titularitat del compte bancari correspon a l'entitat a la qual representa.

- De comprometre's a complir amb les obligacions que estableix l'article 14 de l'Ordre de 10 d'octubre de 2013 (BOIB núm. 146 de 24 d'octubre), per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de polítiques actives d'ocupació gestionades pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears, i amb la resta d'obligacions que estableix aquesta convocatòria.

e) Declaració responsable per a les entitats públiques que exerceixen una activitat econòmica: En el cas de les entitats públiques que exerceixen una activitat econòmica, una declaració de totes les subvencions subjectes al règim de mínimis que hagi rebut durant l'exercici fiscal en el qual es concedeix l'ajut i els dos exercicis fiscals anteriors, d'acord amb el Reglament CE núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre.

Termini màxim

El termini màxim per resoldre i notificar les resolucions és de tres (3) mesos des de l'endemà d'haver-se publicat la convocatòria al BOIB.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Carrer Gremi d'Hortolans, 11, 1 planta. Polígon Son Rossinyol. Tel.: 971177900 - Fax: 971176342

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar