Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de professionals per dur a terme programes de competències familiars a les Illes Balears.Convocatoria professionals Programa Competències Familiars GIFES

Crear la llista de professionals per dur a terme els programes integrats en l'Estratègia de desenvolupament de programes de competències familiars a les Illes Balears 2019-2020 i aprovar-ne el règim de funcionament i el procediment d'accés.

Convocatoria professionals Programa Competències Familiars GIFES

Codi SIA

2300043

Persones destinatàries

Professionals de la Psicología, Pedagogia, Treball Social, Educació Social i Magisteri, que compleixin els requisits de la resolució.

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Servei de Famílies

Tràmits

X

Sol·licitud per formar part de la llista de professionals per dur a terme els programes de competències familiars

Requisits

· Estar en possessió d'algun dels títols de llicenciatura o grau següents: Psicologia, Pedagogia, Treball Social, Educació Social i Magisteri.

· Estar d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors.

· Estar d'alta en el col·legi professional corresponent quan les normes exigeixin col·legiació per a l'exercici de la seva activitat professional.

· No incórrer en cap dels supòsits d'incompatibilitat establerts en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i el Reial decret 598/1985, de 30 d'abril, sobre incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de l'Estat, de la Seguretat Social i dels ens, organismes i empreses que en depenen.

· No haver estat inhabilitades per a l'exercici de la seva professió per resolució judicial ferma.

· Disposar del certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

· Disposar d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil pels danys que puguin ocasionar en l'exercici de la seva professió.

· Estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. L'Administració comprovarà d'ofici el compliment d'aquest requisit.

A més dels requisits que descriu l'annex 1 de la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de 19 de febrer de 2020 per la qual es crea la llista de professionals per dur a terme els programes de prevenció inclosos en l'Estratègia de desenvolupament de programes de competències familiars a les Illes Balears 2019-2020 i es determinen els requisits i les condicions dels professionals per participar en aquests programes, les persones que vulguin formar part de la llista de professionals corresponent al Programa de Competència Familiar del GIFES han de tenir la formació completa en el Programa de Competència Familiar del GIFES, la qual s'ha d'acreditar mitjançant una còpia compulsada de la titulació corresponent.

Si no es disposa de la formació específica requerida per cada programa, la persona professional podrá comunicar el seu interés en participar en les formacions de capacitació per programes de competencies familiars específics que es puguin dur a terme., ho podrà fer enviant un correu electrònic a l'adreça de contacte.

Documentació a presentar

· Fotocòpia del document nacional d'identitat o, en el cas que la persona sol·licitant no sigui espanyola, del document oficial acreditatiu de la identitat (NIE, passaport o targeta de residència).

· Còpia compulsada del document que acrediti la titulació requerida.

· Declaració responsable de no trobar-se inhabilitat per a l'exercici de la seva professió per resolució judicial ferma ni d'incórrer en cap dels supòsits d'incompatibilitat que estableix la normativa vigent (annex 3).

· Còpia compulsada del document d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors.

· Declaració responsable de la veracitat de les dades bancàries aportades (annex 4).

· Certificat d'estar inscrit en el col·legi professional oficial corresponent en què consti que la persona està al corrent de les quotes col·legials.

· Còpia compulsada de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i còpia del darrer rebut de pagament de la prima de l'assegurança.

· Certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

Per participar en programes específics, s'haurà de presentar una còpia compulsada amb la titulació que acrediti que el professional pot impartir el programa.

Models:

Termini màxim

no hi ha termini

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Famílies

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Famílies

C/ de Sant Joan de la Salle, 4 b. Tel.: 971177155 - Fax: 971176384

(acollidesserveidefamilia@dgmenors.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies
Finalitat Tramitació del procediment
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional