Torna

Procediments de funció pública

 Serveis previs  

 

Nom del procediment

Serveis previs

Objecte

Reconeixement de serveis previs al personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Normativa reguladora

Article 79 del Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs en l'administració pública.

Reial decret 1461/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs en l'administració pública.

Decret 100/2001, de 13 de juliol, de mesures d'adequació de determinats procediments de competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears relatives al sentit del silenci i als terminis màxims per dictar i notificar resolució.
Article 24 i 25 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Articles 50.2 i 51 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears. (BOIB núm. 44 de 3 d'abril de 2003).

Termini màxim per resoldre i notificar

6 mesos

Efectes del silenci

Estimatori

Òrgan competent per resoldre

Directora general de Funció Pública i Administracions Públiques, per delegació (Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització de 15 de juliol per la qual es deleguen competències en matèria de gestió de personal. Boib núm. 100 de 20 de juliol de 2019)

Forma d'iniciació

A instància de part o d'ofici.

Fi de la via administrativa

Observacions
D'acord amb el Reial Decret 1461/1982, de 25 de juny, pel qual es dicten normes d'aplicació de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs a l'Administració Pública, els certificats s'han d'ajustar al model que es publica en el butlletí Oficial de l'Estat com annex 1 del Reial decret esmentat. Aquests certificats han d'expressar el nivell de proporcionalitat que per analogia correspon als serveis prestats en cada període de temps, de conformitat amb les titulacions que tenia el funcionari o funcionaria quan prestà els serveis objecte de reconeixmente i els requisits del lloc de feina que efectivament acomplí. En cas que s'hagin prestat serveis no formalitzats documentalment, els certificats han de fer esment als mitjans de prova admissibles en dret que s'hagin tengut en compte per expedir-los.
Tramitació

PDF Sol·licitud

Documentació: Annex I del Reial decret 1461/1982, en els quals constin els períodes pels quals es pretengui el reconeicement de serveis previs.  
Lloc per a la presentació de la sol·licitud: En el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.

Órgan competent per a la tramitació: Servei de Gestió de Personal Laboral i Acció Social