Torna

Procediments de funció pública

Excedència voluntària per raó d'estudis

 

Nom del procediment

Excedència voluntària per raó d'estudis

Objecte

Concessió excedència voluntària per raó d'estudis al personal laboral fix i indefinit amb més d'1 any d'antiguitat en l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Normativa reguladora

Article 53.4 del Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Decret 100/2001, de 13 de juliol, de mesures d'adequació de determinats procediments de competència de la comunitat autònoma de les Illes Balears relatives al sentit del silenci i als terminis màxims per dictar i notificar resolució.
Article 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Articles 50.1 i 51 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44 de 3 d'abril de 2003).

Termini màxim per resoldre i notificar

6 mesos

Efectes del silenci

Estimatori

Òrgan competent per resoldre

Directora general de Funció Pública i Administracions Públiques, per delegació (Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització de 15 de juliol per la qual es deleguen competències en matèria de gestió de personal. Boib núm. 100 de 20 de juliol de 2019).

Forma d'iniciació
A instància de part.
Fi de la via administrativa
Observacions

La persona en excedència es podrà reincorporar sempre i quan ho sol·liciti amb quinze dies d'antelació.
Transcorregut el període d'excedència concedit, el treballador o treballadora passarà a la situació d'excedència voluntària ordinària si no ha sol·licitat la reincorporació.

Tramitació

PDF Sol·licitud

Documentació: Document acreditatiu dels estudis que justiquin la sol·licitud de l'excedència.

Lloc per a la presentació de la sol·licitud: En el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la llei 39/2015.

Òrgan competent per a la tramitació: Servei de Gestió de Personal Laboral i Acció Social.