Torna

Procediments de funció pública

Ajudes per estudis

 

Nom del procediment
Ajudes per a estudis del personal al servei de la comunitat autònoma i dels fills
Objecte

Ajudes per sufragar, en part, les despeses que el personal al servei de l'Administració de la comunitat autònoma realitzi en matèria d'estudis oficials, per a si mateix o per als seus fills majors de 18 anys i menors de 25 anys i en dues modalitats:

  • La compensació de les despeses per matrícula en centres docents.
  • La compensació de les despeses realitzades en llibres per al curs en el qual s'hagi formalitzat la matrícula.

Consultar ajudes actuals

Normativa reguladora
Article 6 de la Llei 3/2007, de 27 de març (BOIB 49/2008) de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Decret 135/1995, de 12 de desembre, pel qual es regula l’acció social a favor dels funcionaris i personal laboral de la comunitat autònoma de les Illes Balears. (BOIB 160/1995).
Ordre de 24 de gener de 1996, que desenvolupa parcialment el Decret 135/1995 d’acció social (BOIB 22/1996).
Decret 26/1996, de 26 de febrer, que modifica el Decret 135/1995, de 12 de desembre.
Articles 17.3 i 18.1 de la Llei 16/2000, de 27 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública (BOIB 159/2000).
Article 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Article 50.2 i 51 a) de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB 44/2003).
Termini màxim per resoldre i notificar
6 mesos
Efectes del silenci
Desestimatori
Òrgan competent per resoldre
Director general de Funció Pública i Administracions Públiques, per delegació ( Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 4 de setembre de 2015, publicada en el BOIB núm. 148 de 8 d'octubre de 2015).
Forma d'iniciació
A instància de part.
Fi de la via administrativa
Requisits

La compensació de les despeses realitzades en concepte de matrícula en centres docents únicament es podrà percebre amb l'acreditació prèvia dels requisits següents:

a) Haver formalitzat la matrícula per al curs corresponent en un centre docent radicat en territori nacional.
b) No percebre cap ajuda d'un altre ens o organisme per a aquesta finalitat, tret que la quantia percebuda sigui inferior a la que s'atorgaria per aquest concepte. En aquest cas, l'ajuda percebuda es complementaria fins a la quantia límit reservada a la cobertura d'aquest tipus de contingència.
c) No haver percebut ajuda per al mateix curs l'any anterior. La repetició de curs o assignatura no donarà dret a cap nova ajuda.

 

No es podrà sol·licitar l'abonament de l'ajuda per matrícula si, prèviament, no s'ha realitzat el pagament de la matrícula.Si el pagament de la matrícula s'efectua en dos o més terminis, no s'ha de cursar la sol·licitud d'ajuda fins que no se n'hagi satisfet totalment l'import.

 

Quan les ajudes se sol·licitin per raó d'estudis cursats per fills del personal al servei de la comunitat autònoma, aquests hauran de ser majors de 18 anys i menors de 25 quan finalitzi el termini de presentació de sol·licituds i acreditar que no tenen mitjans de vida propis.

Observacions
Tramitació
Editor Sol·licitud

Documentació:

  • En el cas d’estudis dels fills, si aquests no estan inclosos en la Base de dades del Fons Social com a fills del/ de la  sol·licitant, fotocòpia del llibre de família.
  • En el cas de personal que pertany a la Mutua General de Funcionaris Civils de l’Estat (MUFACE), acreditació prèvia de no haver percebut cap ajuda per aquesta finalitat, o si és el cas, de la quantitat percebuda.
  • Fotocòpia de la/es matrícula/es en el qual es detalli la convocatòria de cada assignatura en qüestió, així com el justificant del pagament d’aquest
  • Fotocòpia acarada de la/es factura/es del/s llibre/s, en la qual ha de constar el nom de la persona perceptora/beneficiària, data d’abonament i títol de l’obra que guarda relació amb els estudis.
  • En el cas de sol·licitud d’ajudes per a fill/a, fills/es s’ha de presentar: INFORME VIDA LABORAL del/s fill/s per al/s quals se sol·licita l’ajuda, com a mínim a 31de desembre de l’any d’inici del curs acadèmic pel qual es sol·licita, i en el cas que el fill/a hagi treballat, acreditació documental dels ingressos obtinguts durant el mateix període (exemple: còpia acarada del certificat de retencions i ingressos a compte de l’Impost sobre la Renda de las Persones Físiques emès per l’empresa o altre documentació acreditativa dels ingressos percebuts). 
  • En el cas, que no tengui Vida laboral, Certificat/informe d’inexistència de número de la seguretat social expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

 

Lloc per a la presentació de la sol·licitud: En el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.
Òrgan competent per a la tramitació: Servei de Gestió de Personal Laboral i Acció Social.