Torna

Procediments de funció pública

Jubilació voluntària (MUFACE)

 

Nom del procediment

Jubilació voluntària (MUFACE)

Objecte

Concessió de la jubilació voluntària al personal funcionari adscrit al règim de previsió de MUFACE que acompleixen els requisits per accedir-hi (especificats en les instruccions per emplenar la sol·licitud).

Normativa reguladora

Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Llei 3/2007 de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic ( BOE núm. 261 de 31 d'octubre de 2015).
Reial decret legislatiu 670/1987, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de classes passives de l'Estat.
Reial decret 172/1988, de 22 de febrer, sobre procediments de jubilació i concessió de pensió de jubilació de funcionaris civils de l'Estat.

Termini màxim per resoldre i notificar

6 mesos

Efectes del silenci

Desestimatori

Òrgan competent per resoldre

 Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques

Forma d'iniciació
A instància de part.
Fi de la via administrativa
Requisits

 

Observacions

 

Tramitació

Editor  Sol·licitud

Editor  Solicitud

Lloc per a la presentació de la sol·licitud: En el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la llei 39/2015.
Òrgan competent per a la tramitació: Servei de Gestió de Personal Funcionari.