Torna

Procediments de funció pública

Excedència voluntària per cura de familiars

 

Nom del procediment

Excedència voluntària per cura de familiars.

Objecte

Concedir l'excedència voluntària als funcionaris per cura de familiars. Supòsits:

- Per a l'atenció dels fills i les filles, per naturalesa, adopció o acolliment permanent o preadoptiu, per un període no superior a un any.

- Per a la cura d'un familiar a càrrec directe, per un període no superior a un any. Aquest període serà d'un màxim de tres anys quan es tracti d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.

Normativa reguladora

Articles 101 i 105 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 49 de 3 d'abril de 2007).

Articles 89.1.c i 89.4 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic ( BOE núm. 261 de 31 d'octubre de 2015).

Article 14 del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.

Termini màxim per resoldre i notificar
1 mes
Efectes del silenci

Estimatori

Òrgan competent per resoldre

Director general de Funció Pública i Administracions Públiques, per delegació ( Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 4 de setembre de 2015, publicada en el BOIB núm. 148 de 8 d'octubre de 2015).

Forma d'iniciació
A instància de part.
Fi de la via administrativa
Observacions

- El període de permanència en aquesta situació dóna dret a la reserva del lloc de feina i és computable als efectes de triennis i de consolidació de grau personal.

- El personal funcionari interí pot gaudir d'aquesta excedència, si bé la reserva del lloc de feina es mantindrà únicament mentre aquest lloc no es proveeixi reglamentàriament.

Tramitació

Editor Sol·licitud

Editor de Text Declaració jurada

Editor Solicitud

Lloc per a la presentació de la sol·licitud: En el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la llei 39/2015.
Òrgan competent per a la tramitació: Servei de Gestió de Personal Funcionari.